ที่มา : กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
 
สถิติการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำแนกตามปี พ.ศ.
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]