ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
61 เจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงงานสุราอยุธยาใกล้กับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ประกอบด้วยศาลาเอนกประสงค์ พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ฯลฯ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
62 โบสถ์เซนต์ยอเซฟ โบสถ์เซนต์ยอเซฟ เป็นศิลปแบบฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในประเทศไทย จัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนกลาง - พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
63 หมู่บ้านอรัญญิก หมู่บ้านอรัญญิกเป็นหมู่บ้านผลิตมีดที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ความเป็นมาเป็นชุมชนที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ตั้งแต่สมัยโบราณ และได้ผลิตมีดและจำหน่ายจนเป็นที่ยอมรับของผู้นำไปใช้จนเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบัน ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
64 วัดนครหลวง ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า “วัดนคร” สร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ.2352 สมัยพระเจ้าปราสาทได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ประมาณ พ.ศ.2357 เป็นวัดที่มี อาคารเสนาสน ที่น่าศึกษาค้นคว้า นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
65 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความทุกข์และความยากจนของราษฎรจึงทรงมีพระราชประสงค์จัดหาอาชีพให้แก่ราษฎร ผนวกกับพระองค์ทรงสนพระทัยในงานฝีมือและศิลปกรรมพื้นบ้าน พระองค์จึงทรงส่งเสริมให้มีครูออกฝึกสอนราษฎรและทรงรับซื้องานเหล่านั้น ต่อมาขยายออกเป็นมูลนิธิและทรงจัดตั้งเป็นโรงฝึกอบรมศิลปาชีพเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 19 ในพระตำหนักสวนจิตรลดา และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 750 ไร่เศษ โปรดให้สร้างศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2527 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
66 พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบัน พระราชวังบางปะอินอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย แต่ได้เปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยต้องแต่งกายให้สุภาพ มีสิ่งที่น่าสนใจเช่นพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ เป็นปราสาทอยู่กลางสระสร้างใน รัชกาลที่ 5 เดิมสร้างด้วยเครื่องไม้ทั้งองค์ ต่อมารัชกาลที่ 6ทรงโปรดให้เปลี่ยนเสา และพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
67 ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2540 ให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเกิด และได้มอบแนวทางการดำเนินโครงการศิลปาชีพเกาะเกิด โดยให้ใช้เงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดซื้อผลงานที่เกษตรกรจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมศิลปาชีพควบคู่ไปกับ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทำให้เกษตรกรไม่ละทิ้งถิ่นฐาน ไปประกอบอาชีพอื่นในยุคที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีพระราชประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ อาคารจัดแสดงและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ โรงฝึกงานและแผนกต่างๆ หมู่บ้านศิลปาชีพ 4 ภาค - บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
68 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยเงินที่ประชาชนเช่าพระพิมพ์ที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ทรงสร้าง จึงให้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา” และเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีรูปแบบการจัดแสดงแบบใหม่คือนำโบราณวัตถุมาจัดแสดงจำนวนไม่มากจนเกินไปและใช้แสงสีมาทำให้การนำเสนอดูน่าสนใจ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
69 วังช้างอยุธยาแลเพนียด เพนียดแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากสร้างขึ้นเป็นที่สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับทอดพระเนตรการคล้องช้างหรือจับช้างเถื่อนในเพนียดซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาแต่โบราณเพื่อนำช้างมาใช้ประโยชน์ในราชการทั้งในยามปกติและยามสงครามหรือในเวลาที่มีแขกบ้านแขกเมืองมาพระมหากษัตริย์ก็จะโปรดให้ทำพิธีคล้องช้างให้ชมทุกครั้ง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
70 วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองเป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2173 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง)กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
71 วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งครองเมืองอโยธยาเป็นผู้สร้างขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมากและพระราชทานนามวัดว่า “วัดพระเจ้าพระนางเชิง”(หรือวัดพระนางเชิง)ในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารกล่าวว่าสร้างเมื่อพ.ศ.1867 ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
72 วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานคร หรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย พ.ศ.2043ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง 8 วา(16 เมตร) หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหารถวายพระนามว่า “พระศรีสรรเพชญดาญาณ” ซึ่งภายหลังเมื่อคราวเสียกรุงพ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
73 วัดมหาธาตุ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อพ.ศ.1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลงแต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูนสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิมแต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่มากและก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
74 วัดราชบูรณะ อยู่เชิงสะพานป่าถ่านตรงข้ามวัดมหาธาตุ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1967 ณบริเวณที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาซึ่งชนช้างกันจนถึงแก่พิราลัยและ โปรดเกล้าฯให้ก่อเจดีย์ 2 องค์บริเวณนั้น ซากที่เหลืออยู่แสดงว่าวิหารและส่วนต่างๆของวัดนี้ใหญ่โตมากพระปรางค์เป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกซึ่งนิยมสร้างตามแบบขอมที่ให้พระปรางค์เป็นประธานของวัดพระปรางค์องค์นี้มีลวดลายสวยงามมาก - พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
75 วัดโลกยสุธา มีพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ก่อด้วยอิฐถือปูน ยาวประมาณ 29 เมตร มีซากเสา 6 เหลี่ยมตั้งอยู่ชิดกับองค์พระ คาดว่าน่าจะเป็นเสาของพระอุโบสถ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
76 วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง(เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า“วัดพระเมรุราชิการาม” ที่ตั้งของวัดนี้เดิมคงเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาตอนต้น วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
77 วัดใหญ่ชัยมงคล (วัดป่าแก้ว) จุดเด่นของวัดนี้คือ เจดีย์องค์ใหญ่ที่สูงประมาณ 60 ม. ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้ ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2544 อีกด้วย คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
78 วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดฯ ให้ย้ายมา ไว้ทางด้านตะวันตกที่ซึ่งประดิษฐานอยู่ในปัจจุบันและโปรดฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้ ครั้นถึงแผ่นดิน ของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะอสนีบาตทำให้ส่วนบนของ องค์พระมงคลบพิตรเสียหายจึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่แปลงเป็นพระวิหารแทน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตร ได้ถูกไฟไหม้พระวิหารและองค์พระพุทธรูปได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
79 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนยบอุทยานประวัติศาสตร์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 เป็นต้นมา พร้อมด้วยประกาศพื้นที่ในเขตเกาะเมืองจากเดิม 1,810 ไว้เป็น 5,000 ไร่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
80 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว (ศาลากลางเก่า) แต่เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด และได้ย้ายไปยู่ศาลากลางใหม่ ข้างอยุธยาพาร์ค ที่แห่งนี้เลยถูกปล่อยทิ้งไว้ทางราชการเลยขอสถานที่นี้มาเปิดเป็นศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]