ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ศูนย์คชศึกษา เป็นสถานที่ดำเนินงานตามโครงการนำช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิด มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุขโดยจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การเซ่นศาลปะกำ การแสดงของช้าง พิพิธภัณฑ์ช้าง แท็กซี่ช้าง และการแสดงช้างเล่นน้ำ เป็นต้น กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 ปราสาทตะเปียงเตีย (หนองเป็ด) ปราสาทตระเปียงเตีย หรือ ปราสาทตะเปียงเตีย เป็นภาษาเขมรท้องถิ่น แปลว่า หนองเป็ด มีลักษณะเป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 4 ชั้น ส่วนยอดทำเป็นรูปดอกบัวตูม เมื่อพิจารณาจากลักษณะสถาปัตยกรรม พบว่าเป็นแบบลาวร่วมสมัยกับอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น โชคเหนือ ลำดวน สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 ปราสาทหินบ้านพลวง ลักษณะของปราสาทหินองค์นี้ เป็นปรางค์องค์เดียว ตั้งอยู่บน ฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก มีประตูทางเข้า อยู่ด้านหน้า เพียงด้านเดียว ส่วนด้านอื่น อีก 3 ด้านทำเป็น ประตูหลอก องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลง หินทราย และมีอิฐเป็นวัสดุร่วมก่อสร้าง บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 ปราสาทตามอญ เป็นปราสาทหลังเดียวโดดๆ มีประตูเข้าทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ส่วนผนังอีกสามด้านก่อทึบ ผนังทั้ง 4 ด้านของโบราณ สถานยังเห็นร่องรอยอยู่ ส่วนยอดของตัวปราสาทชำรุดหักพัง - บัวเชด สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ (สถานีวนวัฒนวิจัย หนองคู) ป่าสนสองใบตามธรรมชาติที่มีอยู่แห่งเดียวในแถบภาคอีสานตอนใต้ ที่ยังคงเหลืออยู่ - สังขะ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6 จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่จะไปยังกัมพูชา ทำให้มีการติดต่อสัญจรไปมาและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและกัมพูชา ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
7 อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยตาเกาว์ เป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดเล็ก สามารถเก็บน้ำได้ตลอดปี มีร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่ลงอาบน้ำ สัมผัสกับอากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งต้นน้ำที่ส่งหล่อเลี้ยงชาวกาบเชิง และก่อให้เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ มีสภาพอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชดำริ เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบไป กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
9 หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมพื้นเมืองและการผลิตลูกประคำเงิน ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน เรียกกันว่า ลูกประเกือม นำมาทำเป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรีที่สวยงาม เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
10 น้ำตกไตรคีรี น้ำตกแห่งนี้ อยู่ที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมเรียกว่า น้ำตกทมอบัก ซึ่งหมายถึง หินหัก ซึ่งเป็นลักษณะของหินทรายบริเวณผาน้ำตกที่หักลงมา ส่วนชื่อไตรคีรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพราะน้ำตกแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากภูเขา 3 ลูก ของเทือกเขาพนมดงรัก คือ เขาชาด เขานพ และเขาพนมยาว เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าตามธรรมชาติ ความสูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร ระยะทางห่างจากอำเภอบัวเชด ประมาณ 20 กิโลเมตร จรัส บัวเชด สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
11 เขาศาลา ผานางคอย ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอีสานใต้ของประเทศไทย จรัส บัวเชด สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีแพรับประทานอาหารให้บริการแก่ผู้ไปเยือน จรัส บัวเชด สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 หนองกังแอน อยู่ในสวนสาธารณะหนองกังแอนเป็นสถานที่พักผ่อน มีธรรมชาติที่สวยงาม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
14 หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านโพธิ์กอง เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมของถิ่นของเขมร มีการเปิดสอนการเรียนภาษาและตัวหนังสือเขมรในภาคฤดูร้อนด้วย เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
15 เครื่องเงินบ้านโชคและบ้านสตอ เป็นหมู่บ้านแรก ที่ทำประเกือมขึ้น เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว เชื่อว่าสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเขมร โดยสมัยก่อนมีการทำทั้งเครื่องเงิน และเครื่องทองด้วย มีประเกือมหลากรูปแบบเป็นกำไลข้อมือ สร้อยประคำ ที่ใช้ประเกือมแบบเดียวกันล้วนๆ หรือหลายชนิดผสมกัน หรือผสมกับวัตถุชนิดอื่นๆ เช่น มุก นิล ลูกปัดหิน ให้เลือกซื้อด้วย เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ความเป็นมาของกลุ่ม เริ่มจากการที่คนในชุมชนทอผ้าไว้ใช้เอง หากมีผ้าทอเหลือจะรวมกลุ่มกันไปขายตามงานต่างๆ ที่จัดขึ้น ในตัวเมือง หรือขายตามร้านค้าต่างๆ โดยจะทำเป็นอาชีพเสริม ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้ำของชลประทาน เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง สันเขื่อนเป็นถนนลาดยาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์ ภายในที่ทำการชลประทานเป็นที่ตั้งของพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีที่พักให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ - เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 เขาพนมสวาย "พนมสวาย" เป็นคำภาษาพื้นเมืองสุรินทร์ "พนม" แปลว่าภูเขา "สวาย" แปลว่า "มะม่วง" ในหมู่พนมสวายประกอบด้วยภูเขา 3 ลูกติดต่อกันมีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ "พนมกรอล" แปลว่า "เขาคอก" "พนมเปร๊า แปลว่า "เขาชาย" "พนมสรัย" แปลว่า "เขาหญิง" รวมกันทั้ง 3 ลูก มีชื่อว่า เขาพนมสวาย นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
19 อ่างเก็บน้ำบ้านอำปึล เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญมากในหน้าแล้งเพราะเป็นแหล่งน้ำสำรองของจังหวัดสุรินทร์ เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
20 สวนศรีนครเตา เป็นสวนสำหรับพักผ่อนของชาวอำเภอรัตนบุรี ในบริเวณสวนนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพ่อศรีนครเตา เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองรัตนบุรี(บ้านกุดหวายเดิม) และในบริเวณสวนยังมีสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]