ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 น้ำตกห้วยจันทร์หรือน้ำตกกันทรอม มีต้นกำเนินจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณเขาเสลา (ภูเสลา) แล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เดิมภายในบริเวณมีต้นจันทร์แดง และจันทร์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น น้ำตกห้วยจันทร์เป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีน้ำตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
22 ปราสาทตำหนักไทร หรือปราสาททามจาน ปรางค์ปราสาทเป็นปรางค์เดียวก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จ มีมุขยื่นออกไปเล็กน้อย ทางด้านตะวันออก ซึ่งจะเป็นด้านหน้าและเป็นประตูทางเข้าไปในตัวปราสาท ส่วนอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังทำด้วยหินทรายสลัก ลวดลาย ทับหลังด้านหน้าหายไป ทับหลังบนกรอบประตูทางทิศใต้สลักแล้วเสร็จ เพียงครึ่งเดียว เป็นรูปหน้ากาลกำลังคายท่อนพวงมาลัยโดยใช้ มือยึดจับ พวงมาลัย ซึ่งสลักเป็นลายใบไม้ม้วน เหนือหน้ามีรูปบุคคลนั่งขัดสมาธิลักษณะ เป็นพระพุทธรูปมีบุคคลสองคนนั่งพนมมืออยู่ พระพุทธรูปดังกล่าวอาจจะ เป็นพระพุทธไภสัชยคุรุพระพุทธเจ้าผู้รักษาโรค เพราะรูปแบบ และแผนผัง ของปราสาท สันนิษฐานได้ว่าคงจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า อโรคยาศาล หรือโรงพยาบาลซึ่งได้พบจารึก กล่าวถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลหลายหลัก และในจารึกกล่าวถึงพระพุทธไภสัชยคุรุ กำแพงและโคปุระ มีร่องรอย ฐานกำแพงก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบสี่ด้าน ด้านตะวันออกมีโคปุระก่อด้วยศิลาแลง เช่นกัน มีสระน้ำจำนวน 2 สระ ตั้งอยู่ ทางตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากโคปุระ ประมาณ 10 เมตร เป็นสระขนาดเล็ก ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อีกสระมีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกห่างออกไปประมาณ 50 เมตร - ขุนหาญ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกภูละออ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลเสาธงชัย การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 221 (กันทรลักษ์-ผามออีแดง) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านภูมิซรอล-น้ำตกสำโรงเกียรติ ประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่น้ำตกภูละอออีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 ปราสาทปรางค์กู่ ปราสาทปรางค์กู่ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ มีลักษณะเป็นปราง 3 องค์ สร้างเป็นแนวจากเหนือไปใต้อยู่บนฐานขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐปนแลงเรียงแผ่นโต เป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่งดงามในเชิงสถาปัตยกรรมโบราณ มีอายุกว่าพันปี ด้านหน้าปรางค์กู่มีสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในสมัยโบราณ กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้าน สูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่ 2-3 ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนสี่เผ่าไทยของศรีสะเกษ คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ ชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ชั้นที่ 5 ใช้สำหรับการทำสมาธิ และชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (เส้นผมพระอรหันต์) และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทห้วยทับทัน หรือ ปราสาทบ้านปราสาท ตั้งอยู่ที่วัดปราสาทพนาราม เป็นโบราณสถานแบบขอมแห่งหนึ่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลังเช่นเดียวกับปราสาท ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งคล้ายคลึงกันมากแต่มีขนาดสูงกว่าประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตูก่อด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าเดิมมี 3 หรือ 4 ทิศ ปัจจุบันคงเหลือเพียงด้านทิศใต้เท่านั้น ปรางค์องค์กลางขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ ที่ขนาบข้างเล็กน้อยแต่ส่วนหลังคาเตี้ยกว่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูเดียวด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีกรอบประตูหินทราย และทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนท่อนพวงมาลัยมีลายมาแบ่งที่เสี้ยวภาพบุคคลยืนในซุ้มเรือนแก้ว ไม่อาจสันนิษฐานว่าเป็นผู้ใดด้วยลายสลักยังไม่แล้วเสร็จ ปรางค์สององค์ที่ขนาบข้างขนาดเดียวกันได้รับการดัดแปลงรูปแบบไปมากโดยเฉพาะส่วนหลังคาและประตูซึ่งก่อทึบหมดทุกด้าน ยังคงปรากฏกรอบประตูหินทราย และชิ้นส่วนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยู่หน้าประตูปรางค์องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้ จากลักษณะทางด้านศิลปกรรมของทับหลังที่ปรากฏอาจสันนิษฐานได้ว่าปราสาทแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ร่วมสมัยศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวนของเขมร และต่อมาได้รับการดัดแปลงในสมัยหลัง จากความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนที่ว่าบุคคลใดที่มีความเดือดร้อนมาบนบาน ก็จะได้สมดังปรารถนา จึงมีผู้แวะเวียนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงมีการริเริ่มจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ โดยจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ วัดสระกำแพงใหญ่ (พระอารามราษฎร์) หนึ่งในอู่อารยธรรมแห่งประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของ “ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่” โบราณสถานสมัยขอมที่มีอายุยืนยาวกว่า 1,000 ปี ภายในบริเวณวัดสระกำแพงใหญ่ มีปราสาทหินโบราณขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายเจดีย์ หรือปรางค์โบราณ 3 องค์บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายมีอิฐแซม ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคต ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีโคปุระหรือประตูซุ้มทั้ง 4 ทิศ ปรางค์ประธานมีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้าง ทิศเหนือบนฐานศิลาเดียวกัน มีปรางค์ก่อด้วยอิฐ เหนือกรอบประตูมีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่เหนือพญาอนันตนาคราชกลางเกษียรสมุทร ซึ่งมีความงดงามยิ่ง ทิศใต้มีปรางค์ก่อด้วยอิฐเช่นเดียวกับด้านทิศเหนือ เหนือกรอบประตูมีทับหลังสลักภาพพระอิศวรกับพระอุมาประทับนั่ง จากการขุดค้นบูรณะของกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ.2535 พบวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าภายในบริเวณปราสาทหินสระกำแพงใหญ่อีกจำนวนมาก เช่น ทับหลังจำหลักภาพศิวะนาฏราช ทับหลังจำหลักภาพพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ตามจารึกที่ศิลาทรายหลืบประตูปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ บ่งชี้ว่าปราสาทหินแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับศิลปะขอมแบบปาปวน เพื่อเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ก่อนหน้าที่กรมศิลปากรจะเข้าไปทำการบูรณะ มีการขุดพบพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินศิลาทราย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสถานวรมันรัชกาลที่ 2-3 ราวปี พ.ศ.1153 ยืนยันถึงความเก่าแก่ของโบราณแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 น้ำตกห้วยวังใหญ่ น้ำตกวังใหญ่ มีพื้นที่โดยรอบเป็นต้นไม้ใหญ่และพันธุ์ไม้หายากปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ต้นกำเนิดของสายน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรักซึ่งความสูงประมาณ 5 เมตร กระแสน้ำที่ไหลมาจากชั้นบนจะตกกระทบสู่พื้นน้ำด้านล่างความแรงไม่มากทำให้เป็นไม่อันตราย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมความงามและเล่นน้ำได้ เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 หาดนางเหงา เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ช่วงฤดูกาลในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน เพราะช่วงนี้น้ำจะลด มองเห็นหาดทรายสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และเล่นสงกรานต์ มีประชาชนให้ความสนใจไปท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 ห้วยคล้า เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น สงบ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
31 น้ำตกซ้ำไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าจองกอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ในท้องที่ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นน้ำตกชั้นเดียว น้ำไหลผ่านผลาญหินกว้าง-ยาวพอประมาณแล้วจึงตกลงสู่อ่างเก็บน้ำตาจู ความสูง 5 เมตร มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝน ต้นฤดูหนาว การคมนาคม ระยะทางแยกจากถนน รพช. ขุนหาญ – กันทรอม (บริเวณบ้านกันทรอมใต้)) ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 7 กิโลเมตร และถนนดินอัดแน่น ประมาณ 2 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวข้าไปเที่ยวชมได้ การพักแรม มีบริเวณพื้นที่สำหรับกางเต็นท์พักแรมได้ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าจองกอคอยให้บริการและดูแลเรื่องความปลอดภัย ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 ป่าดงบก (วัดป่าดงบก) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดที่มีต้นบกจำนวนมาก บริเวณมีความร่มรื่น สงบ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 แก่งอารมย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 ลำห้วยทับทัน (ต.บึงบูรย์) เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การศึกษาทางธรรมชาติ และเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 ลำน้ำเสียว ลำน้ำเสียว มีต้นน้ำเกิดจากหนองคล้อในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บริเวณมีพันธ์ไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ - โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 หนองไพรบึง (นกเป็ดน้ำ) ช่วงฤดูหนาวตอนเช้าฝูงนก เป็ดน้ำเป็นจำนวนมากจะออกหากินตามแหล่งน้ำและบินกลับรังในเวลาเย็น ส่งเสียงร้องทั่วท้องฟ้า แต่ในปัจจุบันจำนวนนกเป็ดน้ำลดลงทุกปี เนื่องจากถูกล่า เพื่อนำไปเป็นอาหาร โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
37 น้ำตกห้วยสวาย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก น้ำไหลผ่านผลาญหิน โขดหินสูงต่ำลดหลั่นกันไป ชั้นหินที่สูงที่สุด ประมาณ 1 เมตร อยู่ในกลางลำห้วยสวาย มีบริเวณพื้นที่สำหรับกางเต็นท์พักแรมได้ ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 ปราสาทเมืองจันทร์ ปราสาทเมืองจันทร์นี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายพระธาตุพนม ก่อสร้างด้วยอิฐสอปูน มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษา เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 สวนลิงบ้านหว้าน เป็นป่าชุมชนติดหมู่บ้าน มีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นออกมากินอาหารที่ชาวบ้าน ถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 ศูนย์ศิลปาชีพ ห้วยทับทัน เป็นโครงการสืบเนื่องจากในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเตาเหล็ก มีการสนับสนุนการทอผ้า ชนิดและประเภทของการทอผ้าเช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าหางกระรอก ผ้าลายลูกแก้ว เป็นการส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]