ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตรอำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รูปปั้นและน้ำพุสวยงาม มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว - สิรินธร อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบล ห่างจากตัวจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้เริ่มขุดค้นเมื่อปี 2535 โดยหน่วยศิลปากรที่ 6 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 หน่วยศิลปากรที่ 6 ได้มีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล เป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลกบแม่น้ำโขงมาบรรขบกันเกิดเป็นแม่น้ำสองสี โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 จุดท่องเที่ยวการปลูกผักบัวบก บ้านวังยาง ศูนย์สาธิตการปลูกผักบัวบก บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 เขื่อนปากมูล เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว อ.โขงเจียม มีความสูง 17 เมตร ยาว 300 เมตร อำนวยประโยชน์ในด้านการเกษตร และผลิตกระแสไฟฟ้า สันของเขื่อนปากมูลสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดจาก อ.โขงเจียม ไป อ.สิรินธรได้ โดยไม่ต้องย้อนไป อ.พิบูลมังสาหาร นอกจากนี้ บริเวณท้ายเขื่อนยังสามารถล่องเรือชมทิวทัศน์ลำน้ำมูลที่งดงามโดยตลอด ไปบรรจบกับแม่น้ำโขง บริเวณที่เรียกว่า แม่น้ำสองสี คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่ วังอ้อ เที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติ เป็นศูนย์สำหรับฝึกอบรมเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นที่ประธานปรึกษา จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ผู้ลงนามอนุมัติฝ่ายฆราวาส นายจีรศักดิ์ เกษณียบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ลงนามอนุมัติฝ่ายสงฆ์ พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี มีพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ - เขื่องใน อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
7 หาดทรายสูง เกิดจากน้ำโขงได้ไหลพัดพาทรายจากที่อื่น ๆ มากองรวมกันเป็นเวลานาน พร้อม ๆ กับลำน้ำโขง ลักษณะหาดทรายกองกันเป็นคล้าย ๆ เขา 2 ลูก ติดกัน ต่ำลงไปอีก จะเป็นเหมือนแอ่งน้ำไหลโขกหินสวยงาม นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
8 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้แก่ ผ้ากาบบัว ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ชุบเงิน ชุบทอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมชื่นชอบ - เขมราฐ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 ผาแต้ม ผาแต้มตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในภูหินทราย เรียกภูผาขาม เป็นจุดชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง และบริเวณหน้าผาปรากฏหลักฐานและร่องรอยทางโบราณคดี ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ภาพเขียนสี มีอายุราว 3,000-4,000 ปีเป็นภาพที่ถูกเขียนโดยสีฝุ่นที่มีสีแดงเป็นส่วนใหญ่ มีสีดำเพียงเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่มักพบกระจัดกระจายอยู่ตามแนวหน้าหินผาริมโขง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่31 ธันวาคม 2534 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอโพธิ์ไทรมีพื้นที่ติดกับประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนผาแต้ม เป็นแนวเทือกเขาที่มีหินทรายรูปร่างแปลกตาสวยงาม ผืนป่าเต็งรังอุดมสมบูรณ์ ท่งดอกไม้ป่าที่สวยงาม และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อันสูงค่าแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
11 แม่น้ำสองสีหรือดอนเขื่อนปากมูล แม่น้ำสองสี แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านป่ากแม่น้ำมูล อยู่ในเขตบ้านเวินบึก นั่งเรือจากตัวอำเภอโขงเจียมไปประมาณ 5 นาที เป็นบริเวณที่แม่น้ำสองสาย มาบรรจบกัน คือแม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 84 กิโลเมตร จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้อสองสีได้อย่าง ชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่งแม่น้ำมูล แม่น้ำโขงหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมากได้ ในเดือนเมษายนจะเป็น เดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำได้ชัดเจนที่สุด โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 น้ำตกแสงจันทร์ เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอโขงเจียม เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากและพิเศษคือ สายน้ำจากลำห้วยท่าล้งจะตกลงปล่องหินลงสู่เบื้องล่าง ซี่งมองดูแล้วคล้ายกับแสงจันทร์ที่เต็มดวงได้สาดส่องลงมา อีกทั้งเมื่อสายน้ำกระทบสู่ผืนน้ำเบื้องล่างยังจะกระจายตัวเป็นรูปหัวใจสีขาวน่าอัศจรรย์บริเวณโดยรอบนั้น มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายกันอยู่ และมีต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดูแล้วคล้ายกับสวนญี่ปุ่น บริเวณเบื้องล่างนั้นเป็นถ้ำ ซึ่งสามารถตั้งแคมป์ได้เป็นอย่างดี ฤดูที่ควรไปเที่ยวคือ ฤดูฝน ถึงย่างเข้าฤดูหนาว นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
13 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ากี่กระตุกบ้านโนนสว่าง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยมีชาวอำเภอพนาย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโนนสว่าง หมู่ 11 และหมู่ 3 โดยมีการทอผ้าฝ้ายเป็นสินค้า OTOP โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา พื้นที่ป่าอยู่ในส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยภูเขาเล็กภูเขาน้อยมากมาย เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้ำซับ ภูจอง ภูจันทร์แดง ภูพลานสูง ภูพลานยาว เป็นต้น นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 แก่งลำดวน แก่งลำดวน หรือ น้ำตกแก่งลำดวน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยแก่งลำดวนนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน 16 กม. และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 135 กม. สามารถ เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับน้ำตกห้วยหลวงได้สะดวก โซง น้ำยืน อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16 แก่งสะพือ เป็นแก่งที่สวยงามในแม่น้ำมูล ที่มีโขดหินน้อยใหญ่ สลับซับซ้อน เมื่อกระแสน้ำไหลผ่านกระทบหิน แล้วเกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลา ช่วงที่เหมาะสำหรับ เที่ยวชมแก่งสะพือคือช่วงหน้าแล้ง ราวเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม เพราะน้ำจะลดเห็นแก่งหินชัดเจนสวยงาม ส่วนหน้าฝนน้ำ จะท่วมมองไม่เห็นแก่ง พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
17 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว เป็นกลุ่มทอผ้าที่เน้นการทอผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าจก และผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี คือ ผ้ากาบบัว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองอุบล ได้รับยกย่องว่ามีหอไตรที่มีทรวดทรงสวยงามที่สุดในภาคอีสาน จัดเป็นหนึ่งในของดีประจำจังหวัด ดังมีคำกล่าวว่า “พระบาทวัดกลาง พระบางวัดใต้ หอไตรวัดทุ่ง” นอกจากหอไตร ยังมีหอพระบาทหรือโบสถ์ซึ่งสร้างในยุคสมัยเดียวกัน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามควรชม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 หาดคูเดื่อลานมุจลินทร์ เป็นชายหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ห่างจากอำเภอเมือง 12 กิโลเมตร บริเวณหาดมีชาวบ้านจำนวนมาก ทำแพลอยน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวด้านอาหารและเครื่องดื่ม ฤดูแล้งจะเห็นทรายขาว อากาศเย็นสบาย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 หาดวัดใต้ เป็นเกาะหาดทราย อยู่กลางแม่น้ำมูล ใกล้กับเทศบาลเมือง ในฤดูแล้งมีหาดทรายขาวเนียน ใสสะอาด ในช่วงฤดูร้อน ชาวบ้านจะสร้างแพไม้ไผ่ให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]