ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบล ห่างจากตัวจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้เริ่มขุดค้นเมื่อปี 2535 โดยหน่วยศิลปากรที่ 6 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 หน่วยศิลปากรที่ 6 ได้มีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล เป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลกบแม่น้ำโขงมาบรรขบกันเกิดเป็นแม่น้ำสองสี โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 จุดท่องเที่ยวการปลูกผักบัวบก บ้านวังยาง ศูนย์สาธิตการปลูกผักบัวบก บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 เขื่อนปากมูล เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว อ.โขงเจียม มีความสูง 17 เมตร ยาว 300 เมตร อำนวยประโยชน์ในด้านการเกษตร และผลิตกระแสไฟฟ้า สันของเขื่อนปากมูลสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดจาก อ.โขงเจียม ไป อ.สิรินธรได้ โดยไม่ต้องย้อนไป อ.พิบูลมังสาหาร นอกจากนี้ บริเวณท้ายเขื่อนยังสามารถล่องเรือชมทิวทัศน์ลำน้ำมูลที่งดงามโดยตลอด ไปบรรจบกับแม่น้ำโขง บริเวณที่เรียกว่า แม่น้ำสองสี คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่ วังอ้อ เที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติ เป็นศูนย์สำหรับฝึกอบรมเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นที่ประธานปรึกษา จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ผู้ลงนามอนุมัติฝ่ายฆราวาส นายจีรศักดิ์ เกษณียบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ลงนามอนุมัติฝ่ายสงฆ์ พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี มีพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ - เขื่องใน อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 หาดทรายสูง เกิดจากน้ำโขงได้ไหลพัดพาทรายจากที่อื่น ๆ มากองรวมกันเป็นเวลานาน พร้อม ๆ กับลำน้ำโขง ลักษณะหาดทรายกองกันเป็นคล้าย ๆ เขา 2 ลูก ติดกัน ต่ำลงไปอีก จะเป็นเหมือนแอ่งน้ำไหลโขกหินสวยงาม นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้แก่ ผ้ากาบบัว ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ชุบเงิน ชุบทอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมชื่นชอบ - เขมราฐ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 ผาแต้ม ผาแต้มตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในภูหินทราย เรียกภูผาขาม เป็นจุดชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง และบริเวณหน้าผาปรากฏหลักฐานและร่องรอยทางโบราณคดี ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ภาพเขียนสี มีอายุราว 3,000-4,000 ปีเป็นภาพที่ถูกเขียนโดยสีฝุ่นที่มีสีแดงเป็นส่วนใหญ่ มีสีดำเพียงเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่มักพบกระจัดกระจายอยู่ตามแนวหน้าหินผาริมโขง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่31 ธันวาคม 2534 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอโพธิ์ไทรมีพื้นที่ติดกับประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนผาแต้ม เป็นแนวเทือกเขาที่มีหินทรายรูปร่างแปลกตาสวยงาม ผืนป่าเต็งรังอุดมสมบูรณ์ ท่งดอกไม้ป่าที่สวยงาม และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อันสูงค่าแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 แม่น้ำสองสีหรือดอนเขื่อนปากมูล แม่น้ำสองสี แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านป่ากแม่น้ำมูล อยู่ในเขตบ้านเวินบึก นั่งเรือจากตัวอำเภอโขงเจียมไปประมาณ 5 นาที เป็นบริเวณที่แม่น้ำสองสาย มาบรรจบกัน คือแม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 84 กิโลเมตร จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้อสองสีได้อย่าง ชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่งแม่น้ำมูล แม่น้ำโขงหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมากได้ ในเดือนเมษายนจะเป็น เดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำได้ชัดเจนที่สุด โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
31 น้ำตกแสงจันทร์ เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอโขงเจียม เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากและพิเศษคือ สายน้ำจากลำห้วยท่าล้งจะตกลงปล่องหินลงสู่เบื้องล่าง ซี่งมองดูแล้วคล้ายกับแสงจันทร์ที่เต็มดวงได้สาดส่องลงมา อีกทั้งเมื่อสายน้ำกระทบสู่ผืนน้ำเบื้องล่างยังจะกระจายตัวเป็นรูปหัวใจสีขาวน่าอัศจรรย์บริเวณโดยรอบนั้น มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายกันอยู่ และมีต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดูแล้วคล้ายกับสวนญี่ปุ่น บริเวณเบื้องล่างนั้นเป็นถ้ำ ซึ่งสามารถตั้งแคมป์ได้เป็นอย่างดี ฤดูที่ควรไปเที่ยวคือ ฤดูฝน ถึงย่างเข้าฤดูหนาว นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ากี่กระตุกบ้านโนนสว่าง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยมีชาวอำเภอพนาย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโนนสว่าง หมู่ 11 และหมู่ 3 โดยมีการทอผ้าฝ้ายเป็นสินค้า OTOP โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา พื้นที่ป่าอยู่ในส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยภูเขาเล็กภูเขาน้อยมากมาย เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้ำซับ ภูจอง ภูจันทร์แดง ภูพลานสูง ภูพลานยาว เป็นต้น นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 แก่งลำดวน แก่งลำดวน หรือ น้ำตกแก่งลำดวน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยแก่งลำดวนนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน 16 กม. และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 135 กม. สามารถ เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับน้ำตกห้วยหลวงได้สะดวก โซง น้ำยืน อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 แก่งสะพือ เป็นแก่งที่สวยงามในแม่น้ำมูล ที่มีโขดหินน้อยใหญ่ สลับซับซ้อน เมื่อกระแสน้ำไหลผ่านกระทบหิน แล้วเกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลา ช่วงที่เหมาะสำหรับ เที่ยวชมแก่งสะพือคือช่วงหน้าแล้ง ราวเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม เพราะน้ำจะลดเห็นแก่งหินชัดเจนสวยงาม ส่วนหน้าฝนน้ำ จะท่วมมองไม่เห็นแก่ง พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว เป็นกลุ่มทอผ้าที่เน้นการทอผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าจก และผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี คือ ผ้ากาบบัว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองอุบล ได้รับยกย่องว่ามีหอไตรที่มีทรวดทรงสวยงามที่สุดในภาคอีสาน จัดเป็นหนึ่งในของดีประจำจังหวัด ดังมีคำกล่าวว่า “พระบาทวัดกลาง พระบางวัดใต้ หอไตรวัดทุ่ง” นอกจากหอไตร ยังมีหอพระบาทหรือโบสถ์ซึ่งสร้างในยุคสมัยเดียวกัน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามควรชม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 หาดคูเดื่อลานมุจลินทร์ เป็นชายหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ห่างจากอำเภอเมือง 12 กิโลเมตร บริเวณหาดมีชาวบ้านจำนวนมาก ทำแพลอยน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวด้านอาหารและเครื่องดื่ม ฤดูแล้งจะเห็นทรายขาว อากาศเย็นสบาย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 หาดวัดใต้ เป็นเกาะหาดทราย อยู่กลางแม่น้ำมูล ใกล้กับเทศบาลเมือง ในฤดูแล้งมีหาดทรายขาวเนียน ใสสะอาด ในช่วงฤดูร้อน ชาวบ้านจะสร้างแพไม้ไผ่ให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพงเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วย ธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภทโท หรือ พระโพธิญาณเถระ โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]