ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 วัดมหาธาตุ พระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่ง ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 พระธาตุก่องข้าวน้อย สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 23-25 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก รูปสี่เหลี่ยม ช่วงกลางมีลวดลายเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ส่วนยอดเจดีย์สอบเข้าหากัน มีกำแพงอิฐล้อมรอบ ด้านหลังพระธาตุมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าว่า พระธาตุก่องข้าวน้อยนี้สร้างโดยหนุ่มชาวนา ซึ่งสำนึกผิดในการกระทำมาตุฆาตมารดาตนเอง เนื่องจากความโมโหหิว ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย ในบริเวณดงเมืองเตยมีซากวัด สระน้ำ กำแพงเมือง ซึ่งปัจจุบันได้ชำรุดลงไปมากแล้ว แต่ยังมีเค้าโครงเดิมพอจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยเจนละ-ทวารวดี สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 แหล่งโบราณคดีบ้านกู่จาน มีศิลาจารึกที่แสดงให้เห็นว่าในอดีตบรืเวณนี้เคยนักถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 หมู่บ้านทำหมอนขวานผ้าขิดบ้านศรีฐาน หมอนขวานผ้าขิดเป็นหัตถกรรมของอีสานทำจากผ้าทอลายขิด ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสาน มีลวดลาย รูปแบบหลากหลาย และสีสันสดใสสวยงาม ซึ่งมีเอกลักษณ์และคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ได้รับความนิยมทั่วไป เป็นของใช้ของฝากที่มีชื่อของยโสธร และผลิตกันมากที่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 วัดพระพุทธบาทยโสธร ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเป็นเนินทรายขาวสูงงอกขึ้นกลางพื้นที่ลุ่มน้ำชีนับเป็นโบราณวัตถุอันล้ำค่าของจังหวัด บริเวณเดียวกันนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง ได้แก่ พระพุทธรูปปางนาคปรก (ศิลาแลง) 1 องค์ และหลักศิลาจารึกทำด้วยศิลาแลง 1 หลัก มีตัวหนังสือโบราณบันทึกไว้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 3 อย่างนี้ พระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริก ได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 1378 นอกจากนั้นก็เขียนบอกคำนมัสการพระพุทธบาทไว้ บางตัวก็อ่านไม่ออกเพราะเลือนลางมาก ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี จะมีประชาชนจากอำเภอและตำบลใกล้เคียงไปนมัสการเป็นจำนวนมาก หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 สวนสาธารณะพญาแถน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23) ติดกับ อ่างเก็บน้ำลำทวน ภายในสวนพญาแถนมีลำน้ำเล็กๆ คดเคี้ยวล้อมรอบพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา บริเวณโดยรอบประกอบด้วยสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สังคีตศาลา (เวทีการแสดงกลางแจ้ง) สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ ทางเทศบาลกำหนดให้สวนพญาแถนเป็นสถานที่จัดงานบั้งไฟประจำปี (พญาแถนเป็นชื่อ ของเทพเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อของชาวอีสานว่าเมื่อถึงเดือนหกอันเป็น เดือนต้นฤดูฝน จะต้องทำบั้งไฟจุด ขึ้นไปบนท้องฟ้าถวายพญาแถน ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล) นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือสั้น ประจำปี และงานสงกรานต์ เมื่อปี พ.ศ. 2525 สวนแห่งนี้ยังได้รับรางวัลสวนสาธารณะดีเด่น ประจำภาค 3 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า มีตึกแถวโบราณ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ยุคสมัยเดียวกับที่ จ.ภูเก็ต ถนนรอบบริเวณย่านสิงห์ท่าเป็นทางลัดเลาะเชื่อมต่อถึงระหว่างชุมชน ตลาด โรงเรียน รวมถึงวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทั้งหลาย และยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนดูตระการ ในย่านนี้เป็นแหล่งปลาส้มและลอดช่องยโสธรของฝากชื่อดัง สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน ภูหินปูน ในเขตบ้านนามน ตำบลกุดชุม ซึ่งเป็นภูเขาทอดยาวมาจากอำเภอเลิงนกทา มีจุดเด่นคือประติมากรรมหินทรายธรรมชาติรูปทรงต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศวิทยาในท้องถิ่น และเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์พุทธสถานภูหินปูน กุดชุม กุดชุม ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 วัดป่าภูถ้ำพระ วัดป่าภูถ้ำพระ เป็นวัดที่มีลานหินกว้างและมีถ้ำเป็นส่วนใหญ่ ภายในถ้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านกุดแห่ หรือกุดแห ตำบลกุดเชียงหมี ห่างจากอำเภอเลิงนกทา 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 และห่างจากอำเภอเมือง 85 กิโลเมตร ที่เรียกว่า “ภูถ้ำพระ” เนื่องจากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมาก ถ้ำพระนี้เป็นถ้ำใหญ่กว้างประมาณ 3 วา ยาวประมาณ 8 วา ตั้งอยู่ชะง่อนภูด้านทิศใต้ มีทางเข้าไปตามซอกหินเป็นอุโมงค์ จากปากถ้ำเลยไปทางทิศเหนือสามารถเดินลอดไปได้ บนภูเขาลูกนี้นอกจากจะมีบรรยากาศร่มเย็นและร่มรื่นไปด้วยป่าไม้หนาทึบแล้ว บริเวณโดยรอบยังมีถ้ำอื่น ๆ อีก อาทิ ถ้ำเค็ง ถ้ำงูซวง ถ้ำเกลี้ยง และถ้ำพรหมบุตร คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนจิตใจ หรือใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว ห้วยพันหมเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร การจ่ายน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะสำหรับการนั่งชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 พระธาตุกู่บ้านงิ้ว พระธาตุกู่บ้านงิ้ว เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในสมัยยุคนั้นๆ เป็นซากวิหารเก่าที่สร้างด้วยก้อนศิลาแลง, หินทราย และหินดินดาน มีรอยเจาะด้านข้างสองข้าง วางเรียงรายซ้อนกันลักษณะเป็นถ้ำหรือเนินสูงประมาณ 3 เมตร และนอกจากนี้ยังมีใบเสมาฝังอยู่รอบ กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 หอไตรประวัติศาสตร์ (วัดสระไตรนุรักษ์) หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ เป็นแหล่งโบราณคดี ที่มีความสวยงามทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ใช้เป็นสถานที่ศึกษาทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมได้ตามยุคนั้นๆ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สงบร่มรื่น ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระไตรนุรักษ์ หมู่ที่ 1 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร จากหลักฐานที่ค้นพบในใบสำรวจวัดระบุตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2002 ตรงกับรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ( พ.ศ. 1919 - 2031) จากคำบอกเล่าชาวลาวก้อ ได้อพยพหนีภัยสงครามจาก บ้านสามหมื่นภูเพียงราชอาณาจักรลาวโดยการนำของยาคูหลักคำ ได้อพยพผู้คนข้ามแม่น้ำโขง ผ่านหนองบัวลุมบัว บ้านหนองชุนใหญ่ ( ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด) จนได้มาตั้งหลักแหล่งชุมชนที่ห้วยค้า ( ที่อยู่ปัจจุบัน) และได้สร้างวัดขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน โดยได้สร้างศาลากลางน้ำ สำหรับเก็บตู้หนังสือพระศาสนา เรียกชุมชนตนเองว่า หมู่บ้านคำแค ต่อมาบ้านคำแคได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บ้านสระเวียง และเปลี่ยนมาเป็น บ้านนาเวียง จนถึงปัจจุบัน หอไตรกลางน้ำแห่งนี้ ได้รับการซ่อมแซมก่อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2463 และปี พ.ศ. 2520 ปีพ.ศ. 2533 กรมศิลปากรได้ออกสำรวจ และประกาศขึ้นทะเบียน หอไตร วัดสระไตรนุรักษ์ เป็นโบราณสถานของชาติ ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าหรือไทยใหญ่ เป็นอาคารไม้กว้าง 8.30 เมตร หลังคา 4 ชั้น มุงสังกะสี ต่อมาสระน้ำแห้งขอดเป็นประจำทุกปี ปลวกได้ขึ้นไปทำลายหอไตร ฯ เสียหาย ทางหมู่บ้านจึงรายงาน กรมศิลปากร เพื่อของบประมาณบูรณะซ่อมแซม ในปี พ.ศ. 2539 กรมศิลปากร โดยหน่วยศิลปากรที่ 6 ได้ออกแบบแปลนบูรณะซ่อมแซม หอไตร ฯ และได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,099,000 บาท ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมหอไตรประวัติศาสตร์ ( หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์)โดยคงลักษณะเดิมไว้ พิพิธภัณฑ์หอไตรประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์เก็บรวมรวมคัมภีร์ใบลานของวัดที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยตั้งวัด มีบางส่วนที่นำมาเก็บไว้ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบันได้ส่งคืนเก็บที่หอไตรแล้ว นอกจาก เป็นศูนย์เก็บคัมภีร์ใบลานที่สำคัญแล้วบริเวณวัดได้เก็บรวมรวมวัตถุโบราณจากชาวบ้านที่นำมาบริจาคแก่วัด รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จัดแสดงบริเวณข้างศาลาการเปรียญ ได้แก่เครื่องมือจับปลา ของใช้ในครัวเรือน โดยใช้ชื่อว่า “ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลนาเวียง ” นาเวียง ทรายมูล ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 บ้านดิน บ้านดิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการที่มีความสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับการศึกษา ค้นคว้าดูงาน เกี่ยวกับบ้านดิน ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 วังมัจฉา (วัดบ้านกว้าง) วังมัจฉาวัดบ้านกว้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีความสงบร่มเย็น บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่หายาก เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 หมู่บ้านหัตถกรรม (จักสานไม้ไผ่) บ้านทุ่งนางโอก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2169 (ยโสธร-กุดชุม) บ้านทุ่งนาโอกมีชื่อเสียงในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน และของที่ระลึก ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 กุดกะเหลิบ กุดกะเหลิบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอๆ ประวัติกุดกะเหลิบ ชื่อเดิม 1. กุดกะเดิบ 2. กุดแตกเขิบ 3. กุดกะเหลิบ พื้นที่บริเวณกุดกะเหลิบ 18,750 ไร่ 1. สาเหตุที่ได้ชื่อว่ากุดกะเดิบ เพราะในกาลครั้งนั้นป่าดงพงพีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ต่างๆ นายพรานคนหนึ่งชื่อนายสา พร้อมด้วยทีมงานอีก ได้ออกล่ากวางหนุ่มตัวหนึ่งจากทางทิศใต้กุดกะเหลิบ พรานสาได้ยิงกวางแต่ไม่ถูกกวางหนีตายวิ่งไปทางทิศเหนือ โดยผ่านกุดกะเหลิบไปทางทิศเหนือคือที่ตั้งบ้านโนนค้อ พรานสาเลยสั่งให้พรานอีก 4 คน ไปดักรอทางทิศเหนือ นายพรานสามองเห็นกวางวิ่งผ่านหนองน้ำ กะเดิบกะเดิบไปแล้ว เลยร้องตะโกนบอกเพื่อนนายพรานว่า วิ่งกะเดิบกะเดิบไปแล้ว คนรุ่นต่อมาเลยเรียกแหล่งน้ำแห่งนี้ว่า กุดกะเดิบมาจากกวางวิ่ง 2. สาเหตุที่ได้ช่อว่า กุดแตกเขิบ เพราะนายทาได้ตั้งหมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของกุดกะเหลิบได้ทำนาอยู่ในที่หนองพอหน้าแล้งน้ำแห้งหมดดินก็แตกเป็นแผ่นๆ คนบริเวณบ้านดงมัน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้หนองแห่งนี้ ได้ใช้เสียมหรือท่อนไม้งัดเอาแล้วเก็บเอาเขียดหรือกบมาเป็นอาหารคนรุ่นต่อมาเลยเรียกว่ากุดแตกเขิบ 3. กุดกะเหลิบสาเหตุที่ได้ชื่อว่า กุดกะเหลิบนายทาซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหาหยูกยามารักษาโรคเรื้อน(ขี้ทูต) ชาวบ้านดงมันเกิดล้มตามกันมากเข้ามากเข้า นายมัง พันธ์ดวงก็เลยพาเพื่อนๆ อพยพมาตั้งบ้านใหม่ที่บ้านโนนค้อปัจจุบัน นายมัย นายทา มาตั้งที่บ้านโนนค้อเห็นว่าเป็นโนนบ้านที่สูง ซึ่งปลอดภัยจากภาวะน้ำท่วม อีกส่วนหนึ่งก็ขยายไปทางบ้านโนนสวาทปัจจุบัน หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่ในพื้นที่ ต.บุ้งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2549 มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก มีขนาดความจุประมาณ 26.80 ล้าน ลบ.ม. สามารถช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้ 12,672 ไร่ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตร จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิก ทำหน้าที่ประสานงาน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการร่วมกันดูแลจัดระบบจัดสรรน้ำ แบ่งปันน้ำซึ่งกันและกัน สมาชิกได้รับน้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยสะแบกมีสมาชิกทั้งสิ้น 736 คน แบ่งเขตความรับผิดชอบด้านการส่งน้ำออกเป็น 13 เขต โดยจะมีตัวแทนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน วางแผนทั้งการใช้ดินและน้ำชลประทานให้เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์และปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาล จัดระบบพื้นที่รับน้ำให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพื่อการเกษตรของประชาชนในละแวกนั้น และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อการนันทนาการก็ได้ ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 วัดล้านขวด วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) วัดที่สร้างจากขวด วัดที่สวยงามตระการตาแห่งนี้สร้างด้วยสมองและสองมือของพระและสามเณรที่มีความเพียรพยายามเป็นเลิศอย่างคาดไม่ถึงเพราะว่า เป็นวัดที่สร้างด้วยขวดหลากหลายชนิดนับล้านๆ ใบทีเดียว และได้มีการตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว” หรือ “วัดล้านขวด” ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]