ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น สถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งแต่แนะนำเมือง ประวัติศาสตร์ของเมือง การตั้งเมือง วิถีชีวิตและขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นตั้งอยู่ที่ถนนรอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น บริเวณชั้นล่างของอาคารสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนครด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองขอนแก่น (Khonkaen City Museum) ที่จัดสร้างขึ้นด้วยงบอุดหนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 18 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2540 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2546 ปัจจุบันบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โฮงมูนมัง” ในภาษาอีสานแปลว่าหอเก็บสมบัติ (คำว่า “โฮง” หมายถึง โรงหรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วน คำว่า “มูนมัง” หมายถึง ทรัพย์สมบัติหรือมรดก) “สมบัติ” ที่โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเก็บรวบรวมไว้ ได้แก่ เรื่องราวต่างๆ ของขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน เกิดความเข้าใจความหมายและคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของขอนแก่นซึ่งแฝงไว้ด้วยแง่คิดและคติสอนใจ โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ เรียกอีกชื่อว่า “เขื่อนพองหนีบ” เนื่องจากสร้างข้ามแม่น้ำพองโดยปิดกั้นลำน้ำพองตรงบริเวณช่องเขาที่เป็นแนวต่อระหว่างเทือกเขาภูเก้าและภูพานคำ การก่อสร้างเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 - NULL ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 ถ้ำพระ ถ้ำลึกประมาณ 30 เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่และราษฎรในท้องถิ่นให้ความเคารพสักการะ ช่วงสงกรานต์มีงานเดินขึ้นภูพระเพื่อสรงน้ำพระเป็นพระจำ ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 จุดชมวิวหินช้างสี (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง) กลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็นจุดชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อหินช้างสีเพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสีเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกระโหลกตั้งโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศ ด้านบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ ทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ที่ถูกปูพรมด้วยผืนป่าอันเขียวขจี หรือตัวเมืองขอนแก่นที่อยู่ไกลลิบๆ ออกไป ส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามและกว้างไกลของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนสุดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภูเก้า ยามเช้าในฤดูหนาวที่สายหมอกล่องลอยไล่เลี่ยพื้นน้ำและราวป่า คล้ายกับลูกคลื่นในท้องทะเล ส่งผลให้จุดชมวิวหินช้างสีมีเสน่ห์และน่าหลงไหลสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นมากยิ่งขึ้น บริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการตั้งแค็มป์ค้างแรมของผู้ที่ชื่นชอบและต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณหินช้างสียังพบภาพเขียนเลขาคณิตอันเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 ถ้ำภูตาหลอ ถ้ำภูตาหลอ มีตำนานเล่าว่า ในสมัยก่อนที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินของ ตาหลอ อยู่มาวันหนึ่งตาหลอเดินทางมาไถนาเลยสังเกตเห็นว่ามีหลุมที่สามารถลอดเข้าไปได้ เลยลองลอดเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นมีหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ หลังจากนั้นก็ออกมาป่าวประกาศกับชาวบ้านว่าไปเจอถ้ำที่สวยงามมาก ต่อมาชาวบ้านเลยเรียกติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่า ถ้ำภูตาหลอ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติในถ้ำภูตาหลอ คือ การไม่หยิบ จับ หัก สิ่งของตามธรรมชาติภายในถ้ำ เพราะอาจทำให้หินงอกหินย้อยมีความเสียหาย จนไม่สามารถเกิดตามธรรมชาติได้อีก รวมทั้งอากาศภายในถ้ำยังมีความชื้นอยู่มาก อาจจะทำให้รู้สึกเหนียวตัวตลอดเวลาได้ ไม่ควรนำไฟหรือเชื้อเพลิงเข้าไปภายในถ้ำ แต่ให้ใช้ไฟฉายหรือคอยมองจากที่เจ้าหน้าที่ฉายไฟเพื่ออธิบายเท่านั้น เพราะถ้ำเป็นถ้ำใหม่ ที่หินงอกหินย้อยยังไม่อิ่มตัว เวลามองหินเล่นแสงไปเป็นประกายสวยงามมากค่ะ และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การไม่ทิ้งเศษขยะไว้ในธรรมชาติ วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 น้ำตกพลาญทอง (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน) น้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามในฤดูน้ำหลาก สูงประมาณ 10 เมตร เกิดจากต้นน้ำที่เป็นน้ำซับหลายสายไหลมารวมกันแล้วไหลลงสู่หน้าผา นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 ศาลาผ้าไหมชนบท เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ (12 สิงหาคม 2535) เพื่อเป็นศูนย์สืบสาน พระราชปณิธาน งานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบ ธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน ภายในอาคารจัดแสดงกรรมวิธีการ ผลิตตั้งแต่มัดย้อมจนถึงวิธีการทอ อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับไหมและของเก่าแก่ควรอนุรักษ์ รวมถึงผ้าไหมมัดหมี่โบราณลวดลายต่างๆ ที่พิเศษ ที่สุดคือที่นี่จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่ที่แพงที่สุดในโลกฝีมือชาวอ.ชนบท และเคยชนะการประกวดผ้าไหมของเอเชีย พร้อมทั้งได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศาลาไหมไทย ชนบท ชนบท ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 ผานกเค้า ผานกเค้า เป็นภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ริมลำน้ำพอง หันหน้าชนกับภูกระดึง จังหวัดเลย ลักษณะของผานกเค้าเป็นภูเขาหินสีดำ บางส่วนกระเทาะออกเห็นเนื้อหินสีส้ม มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ประปราย บริเวณที่จะมองเค้า โครงของนกเค้าได้ชัดเจน ควรเดินเข้าไปศูนย์เพาะชำกล้วยไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่อีกฟากถนน จะเห็นว่าลักษณะ ผาเหนือจงอยปากขึ้นไปมีลักษณะเป็ฯหงอนถัดลงมา เป็นหินกลมโค้งต่ำจากส่วนหงอนลงมาเป็นส่วนหัว ตรงกลางหัวมีรอย หินกระเทาะเป็นสีส้มอยู่ในตำแหน่งดวงตา ต่ำลงมาจากส่วนหัวจะถึงแนวปีกทั้งสองข้างที่กางออก ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูผาม่านเรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูผาม่านตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น-เลย ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง รายล้อมไปด้วยป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณก่อลักษณะภูมิประเทศ ให้เกิดจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 หมู่บ้านงูจงอาง การเล่นงูของชาวบ้านโคกสง่าเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยพ่อใหญ่เคน ยงลา ประกอบอาชีพหมอยาได้คิดริเริ่มจับงูเห่ามาแสดงเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คนมารวมกัน การแสดงครั้งนั้นประสบความสำเร็จมาก แต่เนื่องจากงูเห่าสามารถพ่นพิษใส่ตาผู้แสดงได้ ในระยะห่าง 2 เมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้แสดงหรือผู้ชมได้ พ่อใหญ่จึงเปลี่ยนมาใช้งูจงอางแทน และได้ถ่ายทอดวิชาให้กับคนในหมู่บ้าน ทำให้ชื่อเสียงการเล่นงูของหมู่บ้านโคกสง่าแพร่ขยายออกไป ชาวบ้านโคกสง่าเกือบทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงงูจงอางไว้ใต้ถุนบ้านของตน ได้จัดการแสดงงูจงอาง หลายรูปแบบเพื่อดึงดูดให้คนสนใจยิ่งขึ้น เช่น การชกมวยระหว่างคนกับงูจงอาง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หอเกียรติยศแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี และจิตใจที่ดีงามที่ท่านมีต่อประชาชนคนไทยทุกคน จนได้รับการยกย่องเกียรติยศสูงสุด ในฐานะที่สามัญชนที่พึงได้รับจากสถาบันพระมหากษัตริย์และจากความศรัทธาของมหาชนบนแผ่นดินไทย ภายในอาคารได้รวบรวมและเรียบเรียงชีวประวัติตลอดจนผลงานสำคัญของท่านไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อจะนำคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างไปเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัตตนตามเจตนารมณ์ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า ทุกคนเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 วัดสนวนวารีพัฒนาราม เดิมชื่อวัดชนวน เพราะมีต้นขนวนอยู่ภายในวัด เมื่อเวลาผ่านไปจึงเพี้ยนจาก “ขนวน” มาเป็น “สนวน” วัดนี้สร้างราว พ.ศ. 2465 โดยการบริจาคตามกำลังศรัทธาของชาวบ้าน รวบรวมได้สองร้อยบาท มีช่างญวนเป็นช่างใหญ่และเป็นช่างแต้ม ส่วนสิมนั้นสร้างหลังจากสร้างวัดสองปี วัดสนวนวารีพัฒนาราม มีจิตกรรมฝาผนังขนาด 3 ห้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 7.30 เมตร ลักษณะภายใน ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นบ้าน เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดก สินโช ภาพราหูอมจันทร์ พญานาค ครุฑสิงห์ ผนังด้านนอกเขียนสินโซและนรกภูมิ หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 99.6 ตารางวา เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในอาคาร 2 ชั้น ได้จัดให้มีนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย เช่นห้องเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเก็บรวบรวมพระราชประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หรือห้องนิทรรศการโลกดึกดำบรรพ์ ที่จัดแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร์และฟอสซิลด้วยระบบเสียง นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นิทรรศการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 ถ้ำค้างคาว ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะภายในถ้ำเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม อยู่ห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขส. 4 (คลองแปะ) ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 21 กิโลเมตร ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 ซากไดโนเสาร์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยพบที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปี 2519 โดยนายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ขณะสำรวจแร่ยูเรเนียม ในหมวดหินเสาขัว ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง บริเวณห้วยประตูตีหมา กระดูกชิ้นนี้มีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟุต จากการเปรียบเทียบพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอด ซึ่งมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ 15 เมตร และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนปลายล่างสุดของกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์จำพวกกินพืช การสำรวจไดโนเสาร์ที่ภูเวียงได้เริ่มต้นอย่างจริงจังในปี 2524 โดยนายเชิงชาย ไกรคง นักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี ได้พาคณะสำรวจโบราณชีววิทยาไทย และฝรั่งเศสขึ้นไปสำรวจกระดูกไดโนเสาร์บริเวณยอดห้วยประตูตีหมา อำเภอภูเวียงคณะสำรวจพบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชขนาดใหญ่ รวมทั้งฟันจระเข้ กระดองเต่า ฟันและเกล็ดปลาโบราณ และจากการสำรวจในเวลาต่อมาได้พบกระดูกไดโนเสาร์อีกหลายชนิด ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ สำหรับให้การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 ถ้ำฝ่ามือแดง เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ลักษณะเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ หลืบหินลึกประมาณ 7 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 50 เมตรผนังมีภาพลายมือหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นภาพมือขนาดใหญ่ 7 มือ ขนาดเล็ก 2 มือโดยวิธีเอามือทาบกับผนังหินและพ่นสีแดงเรื่อๆ สำรวจพบโดยกรมศิลปากร ในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
37 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากโครงการสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมระหว่างรัฐบาลไทย – ฝรั่งเศส ระหว่างการสำรวจพบซากฟอสซิลไดโดนเสาร์ อายุประมาณ 30 ล้านปี และเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่-สกุลใหม่ของโลกและได้มีการสำรวจอย่างต่อเนื่อง ในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 อุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 71 ของประเทศไทย มีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อีกทั้งมีการขุดค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์อำเภอภูเวียง ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โค้งเป็นวงล้อมรอบที่ราบซึ่งมี ป่าไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิด มีน้ำตกสวยงาม ในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายและได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานกรมปศุสัตว์ อำเภอภูเวียง เกิดกลุ่มอาชีพเลี้ยงควายของอำเภอจนมีการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ระดับเขต 4 ปี 2523 และเข้าร่วมหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายของกรมปศุสัตว์ และได้รับรางวัลระดับประเทศ นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 พัทยา 2 พัทยา 2 เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองกุงเซิน อ.ภูเวียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่กำลังเป็นที่สนใจของชาวบ้านทั่วไป และมีผู้เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก เพราะมีทัศนียภาพที่สวยงาม ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถเดินทางไป ชมซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงได้อีกด้วย หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]