ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีพื้นที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ป่าปกคลุมตามเทือกเขาสลับซับซ้อนที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของเขื่อนสิริกิติ์ ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำยมในเขตจังหวัดแพร่ และลำน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ประมาณ 624,468 ไร่ หรือ 999.15 ตารางกิโลเมตร โดยรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 203 ตารางกิโลเมตร ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เข้าไว้ด้วย ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2 น้ำตกแม่พูล น้ำตกแม่พูล เป็นน้ำตกที่ทางจังหวัดสร้างขึ้นโดยการตกแต่งลำธาร โดยการเทปูน มีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นสถานที่ที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบาย แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3 เวียงเจ้าเงาะหรือเมืองทุ่งยั้ง เวียงเจ้าเงาะหรือเมืองทุ่งยั้งเป็นเมืองเก่าแก่สมัยสุโขทัย ตั้งซ้อนอยู่ในเมืองทุ่งยั้ง จากตำนานเรื่อง สังข์ทอง เจ้าเงาะกับนางรจนามาอยู่ที่กระท่อมปลายนาที่นี่ เมื่อครั้งที่ถูกท้าวสามลเเนรเทศออกจากวัง จึงเรียกว่า เมืองเจ้าเงาะ แต่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เวียงเจ้าเงาะเคยเป็นเมืองโบราณ เพราะได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น กลองมโหระทึก พร้าสัมฤทธิ์ กำไลหินโครงกระดูก แหวนสำริด แหวนหิน เป็นต้น - NULL อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 พิพิธภัณฑ์หาดสองแคว เนื้อหาภายใน เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมา สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะเก่าแก่ของ ต.หาดสองแคว เพื่อจัดแสดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลต่อไป รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน และพระพุทธรูปจากชาวบ้านที่นำมาบริจาคไว้ สิ่งของทุกชิ้นจะมีชื่อเจ้าของเดิมกำกับไว้ หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ สวนสุขภาพ และเป็นสวนหย่อม จะมีการปล่อยปลาลงในบึง และจะปล่อยให้จับปลาในช่องเดือนเมษายนของทุกปี เป็นการทำรายได้ให้กับหมู่บ้าน และยังเป็นแหล่งอาหาร ให้กับคนในตำบลวังแดงด้วย และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ปีกแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสนามเด็กเล่น ร้านค้า ร้านอาหารสด ๆ บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อนั่งชมบริเวณโดยรอบบึงอย่างสะดวกสบาย วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณป่าภูเมี่ยงและภูทอง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2520 มีพื้นที่ประมาณ 340,625 ไร่ ในขณะนั้นพื้นที่ป่าภูเมี่ยงและภูทองยังมีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ การดำเนินงานจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยงและภูทองในเบื้องต้น จึงไม่สามารถกระทำการได้โดยสะดวก จนกระทั่งปีพ.ศ.2525 สถานการณ์ในพื้นที่ได้ คลี่คลายลง โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตัวกับทางราชการเป็นผู้พัฒนาชาติไทย ในปีพ.ศ. 2526เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยงและภูทอง เริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง บริเวณบ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2527 และดำเนินการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าในสังกัดเป็นลำดับเรื่อยมา ปีพ.ศ. 2525 กองทัพภาคที่ 3 ได้ขอกันพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ส่วนหนึ่งให้ชาวเขาเผ่าม้งที่เคยปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอชาติตระการและมอบตัวกับทางราชการเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านน้ำคับและหมู่บ้านน้ำจวง 2 หมู่บ้าน จำนวน 263 ครอบครัว ประชากรประมาณ 2,126 คนมีพื้นที่ 10,313 ไร่ โดยพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองลดลงเหลือประมาณ 330,267.32 ไร่ หลังจากนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองได้สำรวจพื้นที่ป่าใกล้เคียงที่มีความสมบรูณ์ เพื่อผนวกเข้าเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองเพิ่มเติมตามขั้นตอน และประกาศในพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 109 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2535 รวมเป็นเนื้อที่โดยประมาณ 435,320 ไร่ หรือ 696.51 ตารางกิโลเมตร สถานภาพของพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั้งหมด เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 ป่า คือ 1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคน้อย บางส่วน 2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก บางส่วน 3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา บางส่วน 4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคฝั่งขวา บางส่วน 5. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำน้ำปาด บางส่วน น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 บ่อเหล็กน้ำพี้ หมู่ 1 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน บ่อเหล็กน้ำพี้เป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ แต่เท่าที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 บ่อคือ บ่อพระแสง จะเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่น ในสมัยโบราณนายช่างผู้สร้างพระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์ จะนำเหล็กน้ำพี้ที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบจึงเรียกว่า บ่อพระแสง และบ่อพระขรรค์ เข้าใจว่าเป็นบ่อที่นำเอาเหล็กน้ำพี้จากบริเวณนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ จึงเรียกว่า บ่อพระขรรค์ น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่าน มีทัศนียภาพงดงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์ และสามารถล่องเรือไปได้ไกลจนถึง จ.น่าน - NULL อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 น้ำตกคลองตรอน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่) เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยคลองตรอน เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่มีหลายชั้นและมีน้ำไหลตลอดปี - NULL อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 น้ำตกภูสอยดาว มีทั้ง 5 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมาตามแนวหินที่มองไม่เห็นเนื้อหิน เพราะตะไคร่น้ำและมอส เฟิน ได้ถักทอเป็นพรมธรรมชาติติดแน่น นับเป็นน้ำตกที่มีสีเขียวเข้ม ตัดกับสีขาวของสายน้ำ โอบล้อมด้วยป่าดิบรอบด้าน ที่สุดของความสมบูรณ์ ทุกมุมมองของน้ำตกชื่อไพเราะแห่งนี้ ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
11 วนอุทยานต้นสักใหญ่ ต้นสักใหญ่ ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2470 ในพื้นที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และเนพื้นที่สัมปทาน ของบริษัทอิสท์เอเชียร์ติค จำกัด ประเทศเดนมาร์ก - ปี พ.ศ. 2495 - 2497 ร.ต.ประเสริฐ พุทธพิทักษ์ ป่าไม้แขวงห้วยแมงวัดความด6ได้ 948 ซ.ม. มีความสูง 47.8 ม. ซึ่งได้เผยพร่ภาพออกไป และเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2520 พายุฤดูร้อนพัดเรือนยอดหักทำให้ความสูงลดลง เหลือ 38.5 ม. ปัจจุบันวัดขนาดความโตได้ 1022 ซ.ม. อายุประมาณไม่ต่ำกว่า 1000 ปี (วัดโดยอาศัยเทียบเคียงขนาดและนับจำนวนวงปีจากตอไม้ที่ผ่านการทำไม้แล้ว) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2511 กรมป่าไม้ได้เห็นชอบให้จัดตั้งเป็น "วนอุทยานต้นสักใหญ่" โดยได้มีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต) เป็นวัดโบราณที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอพิชัย ปัจจุบันวัดหน้าพระธาตุได้สร้างวิหารปราสาทจตุรมุขห้ายอดคลุมพระพุทธรูปหลวงพ่อโตและรอยพระพุทธบาท เป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระองค์ใหญ่ให้กราบใหว้สักการะบูชาและจะมีงานนมัสการทุกปีประมาณเดือน 3 ไทย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจากกลุ่มแม่บ้านบ้านท่ามีฝีมือการผลิตที่ปราณีตและรูปแบบที่ทันสมัย และที่สำคัญมีราคาย่อมเยามาก เหมาะที่จะซื้อมาเป็นของตกแต่งบ้านหรือของฝาก เช่น โคมไฟ แจกัน กระเป๋า ตะกร้า รองเท้า เป็นผลิตภัณท์ OTOP ของกลุ่มภายใต้ชื่อสินค้า “ท่าชวา” หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 6 รอบ ใน พ.ศ.2542 เมื่อเริ่มดำเนินการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดสร้างดาบเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ขึ้น และจำเป็นต้องจัดสร้างสถานที่เพื่อประดิษฐานที่เหมาะสม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2542 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้ใหญ่ เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในอาคารเป็นโถงกว้าง กลางห้องเป็นแท่นขนาดใหญ่ประดิษฐานดาบเหล็กน้ำพี้ ขนาดยาวประมาณ 10 เมตรเศษ มีตู้จัดแสดงอาวุธ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพี้ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
15 พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ภายในจัดแสดงอัตตะชีวประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ประวัติการสู้รบแบบจำลอง สนามรบ และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาดาบเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาว 9.24 เมตร มีน้ำหนัก 450 กิโลกรัม ใช้เหล็กน้ำพี้ 557.8 กิโลกรัม ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิเพชร ตามประวัติกล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2436 ขณะหลวงพ่อด้วงเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ เดินทางกลับจากรับนิมนต์ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล เมื่อผ่านวัดสะแกที่เป็นวัดร้างได้พบเนินดินเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่มีเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาเมื่อขุดดูพบว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีลักษณะงดงามมากจึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าถนน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เป็นที่ตั้งของเมืองฝาง หรือสวางคบุรี ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และ ยังเคยเป็นที่ตั้งของชุมนุมเจ้าพระฝาง (มหาเรือน) ในช่วง กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ซึ่งต่อมาได้ถูกพระเจ้าตากสิน มหาราชรวบรวมมาไว้เป็น พระราชอาณาจักรไทยจนปัจจุบัน ในบริเวณวัดมีเจดีย์พระมหาธาตุ เมืองฝางและพิพิธภัณฑ์ เก็บรวมรวมโบราณวัตถุไว้ แต่เดิมมีบานประตูไม้แกะสลัก ที่สวยงามปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตยและยังเคย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปัจจุบันเก็บรักษา ไว้ที่วัดเบญจมบพิตรฯกรุงเทพมหานคร ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภายในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ริเริ่มโดยพระเฉลิมศิลป์ ชยเปาโล ด้านหน้าบริเวณทางเข้าจะประดับประดาไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวนสมุนไพร และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ดัดแปลงรถกระบะตกแต่งดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปมา ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ (เดิมเป็นศาลาการเปรียญเก่า) ตกแต่งแบบล้านนาชั้นล่างมีการจัดแสดงภาพเขียน ภาพถ่ายในอดีตของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ชุดและผ้าไทยโบราณ และมีจำหน่ายสินค้าจากชุมชน ชั้นสองมีการจัดแสดงพระพุทธรูปเก่าแก่ พระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนเช่น เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบโบราณ อุปกรณ์เครื่องครัว ถ้วย ชาม หม้อ ไห มีด เครื่องจักสาน อุปกรณ์ทำมาหากิน และการละเล่นต่าง ๆ ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละเมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรีท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2316พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัย ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปการรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่มแต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าว จึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหัก ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
20 เมืองลับแล เป็นเมืองโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมาเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2444ภูมิประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีที่เนินสลับกับที่ต่ำคนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่ายอำเภอลับแลนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจกและไม้กวาด และผลไม้หลากหลายชนิด ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]