ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 น้ำตกแม่พูล น้ำตกแม่พูล เป็นน้ำตกที่ทางจังหวัดสร้างขึ้นโดยการตกแต่งลำธาร โดยการเทปูน มีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นสถานที่ที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบาย แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
22 เวียงเจ้าเงาะหรือเมืองทุ่งยั้ง เวียงเจ้าเงาะหรือเมืองทุ่งยั้งเป็นเมืองเก่าแก่สมัยสุโขทัย ตั้งซ้อนอยู่ในเมืองทุ่งยั้ง จากตำนานเรื่อง สังข์ทอง เจ้าเงาะกับนางรจนามาอยู่ที่กระท่อมปลายนาที่นี่ เมื่อครั้งที่ถูกท้าวสามลเเนรเทศออกจากวัง จึงเรียกว่า เมืองเจ้าเงาะ แต่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เวียงเจ้าเงาะเคยเป็นเมืองโบราณ เพราะได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น กลองมโหระทึก พร้าสัมฤทธิ์ กำไลหินโครงกระดูก แหวนสำริด แหวนหิน เป็นต้น - NULL อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 พิพิธภัณฑ์หาดสองแคว เนื้อหาภายใน เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมา สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะเก่าแก่ของ ต.หาดสองแคว เพื่อจัดแสดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลต่อไป รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน และพระพุทธรูปจากชาวบ้านที่นำมาบริจาคไว้ สิ่งของทุกชิ้นจะมีชื่อเจ้าของเดิมกำกับไว้ หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ สวนสุขภาพ และเป็นสวนหย่อม จะมีการปล่อยปลาลงในบึง และจะปล่อยให้จับปลาในช่องเดือนเมษายนของทุกปี เป็นการทำรายได้ให้กับหมู่บ้าน และยังเป็นแหล่งอาหาร ให้กับคนในตำบลวังแดงด้วย และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ปีกแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสนามเด็กเล่น ร้านค้า ร้านอาหารสด ๆ บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อนั่งชมบริเวณโดยรอบบึงอย่างสะดวกสบาย วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณป่าภูเมี่ยงและภูทอง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2520 มีพื้นที่ประมาณ 340,625 ไร่ ในขณะนั้นพื้นที่ป่าภูเมี่ยงและภูทองยังมีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ การดำเนินงานจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยงและภูทองในเบื้องต้น จึงไม่สามารถกระทำการได้โดยสะดวก จนกระทั่งปีพ.ศ.2525 สถานการณ์ในพื้นที่ได้ คลี่คลายลง โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตัวกับทางราชการเป็นผู้พัฒนาชาติไทย ในปีพ.ศ. 2526เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยงและภูทอง เริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง บริเวณบ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2527 และดำเนินการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าในสังกัดเป็นลำดับเรื่อยมา ปีพ.ศ. 2525 กองทัพภาคที่ 3 ได้ขอกันพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ส่วนหนึ่งให้ชาวเขาเผ่าม้งที่เคยปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอชาติตระการและมอบตัวกับทางราชการเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านน้ำคับและหมู่บ้านน้ำจวง 2 หมู่บ้าน จำนวน 263 ครอบครัว ประชากรประมาณ 2,126 คนมีพื้นที่ 10,313 ไร่ โดยพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองลดลงเหลือประมาณ 330,267.32 ไร่ หลังจากนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองได้สำรวจพื้นที่ป่าใกล้เคียงที่มีความสมบรูณ์ เพื่อผนวกเข้าเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองเพิ่มเติมตามขั้นตอน และประกาศในพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 109 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2535 รวมเป็นเนื้อที่โดยประมาณ 435,320 ไร่ หรือ 696.51 ตารางกิโลเมตร สถานภาพของพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั้งหมด เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 ป่า คือ 1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคน้อย บางส่วน 2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก บางส่วน 3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา บางส่วน 4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคฝั่งขวา บางส่วน 5. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำน้ำปาด บางส่วน น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 บ่อเหล็กน้ำพี้ หมู่ 1 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน บ่อเหล็กน้ำพี้เป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ แต่เท่าที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 บ่อคือ บ่อพระแสง จะเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่น ในสมัยโบราณนายช่างผู้สร้างพระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์ จะนำเหล็กน้ำพี้ที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบจึงเรียกว่า บ่อพระแสง และบ่อพระขรรค์ เข้าใจว่าเป็นบ่อที่นำเอาเหล็กน้ำพี้จากบริเวณนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ จึงเรียกว่า บ่อพระขรรค์ น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่าน มีทัศนียภาพงดงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์ และสามารถล่องเรือไปได้ไกลจนถึง จ.น่าน - NULL อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 น้ำตกคลองตรอน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่) เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยคลองตรอน เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่มีหลายชั้นและมีน้ำไหลตลอดปี - NULL อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 น้ำตกภูสอยดาว มีทั้ง 5 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมาตามแนวหินที่มองไม่เห็นเนื้อหิน เพราะตะไคร่น้ำและมอส เฟิน ได้ถักทอเป็นพรมธรรมชาติติดแน่น นับเป็นน้ำตกที่มีสีเขียวเข้ม ตัดกับสีขาวของสายน้ำ โอบล้อมด้วยป่าดิบรอบด้าน ที่สุดของความสมบูรณ์ ทุกมุมมองของน้ำตกชื่อไพเราะแห่งนี้ ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 วนอุทยานต้นสักใหญ่ ต้นสักใหญ่ ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2470 ในพื้นที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และเนพื้นที่สัมปทาน ของบริษัทอิสท์เอเชียร์ติค จำกัด ประเทศเดนมาร์ก - ปี พ.ศ. 2495 - 2497 ร.ต.ประเสริฐ พุทธพิทักษ์ ป่าไม้แขวงห้วยแมงวัดความด6ได้ 948 ซ.ม. มีความสูง 47.8 ม. ซึ่งได้เผยพร่ภาพออกไป และเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2520 พายุฤดูร้อนพัดเรือนยอดหักทำให้ความสูงลดลง เหลือ 38.5 ม. ปัจจุบันวัดขนาดความโตได้ 1022 ซ.ม. อายุประมาณไม่ต่ำกว่า 1000 ปี (วัดโดยอาศัยเทียบเคียงขนาดและนับจำนวนวงปีจากตอไม้ที่ผ่านการทำไม้แล้ว) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2511 กรมป่าไม้ได้เห็นชอบให้จัดตั้งเป็น "วนอุทยานต้นสักใหญ่" โดยได้มีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
31 วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต) เป็นวัดโบราณที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอพิชัย ปัจจุบันวัดหน้าพระธาตุได้สร้างวิหารปราสาทจตุรมุขห้ายอดคลุมพระพุทธรูปหลวงพ่อโตและรอยพระพุทธบาท เป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระองค์ใหญ่ให้กราบใหว้สักการะบูชาและจะมีงานนมัสการทุกปีประมาณเดือน 3 ไทย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจากกลุ่มแม่บ้านบ้านท่ามีฝีมือการผลิตที่ปราณีตและรูปแบบที่ทันสมัย และที่สำคัญมีราคาย่อมเยามาก เหมาะที่จะซื้อมาเป็นของตกแต่งบ้านหรือของฝาก เช่น โคมไฟ แจกัน กระเป๋า ตะกร้า รองเท้า เป็นผลิตภัณท์ OTOP ของกลุ่มภายใต้ชื่อสินค้า “ท่าชวา” หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 6 รอบ ใน พ.ศ.2542 เมื่อเริ่มดำเนินการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดสร้างดาบเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ขึ้น และจำเป็นต้องจัดสร้างสถานที่เพื่อประดิษฐานที่เหมาะสม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2542 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้ใหญ่ เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในอาคารเป็นโถงกว้าง กลางห้องเป็นแท่นขนาดใหญ่ประดิษฐานดาบเหล็กน้ำพี้ ขนาดยาวประมาณ 10 เมตรเศษ มีตู้จัดแสดงอาวุธ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพี้ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ภายในจัดแสดงอัตตะชีวประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ประวัติการสู้รบแบบจำลอง สนามรบ และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาดาบเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาว 9.24 เมตร มีน้ำหนัก 450 กิโลกรัม ใช้เหล็กน้ำพี้ 557.8 กิโลกรัม ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิเพชร ตามประวัติกล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2436 ขณะหลวงพ่อด้วงเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ เดินทางกลับจากรับนิมนต์ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล เมื่อผ่านวัดสะแกที่เป็นวัดร้างได้พบเนินดินเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่มีเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาเมื่อขุดดูพบว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีลักษณะงดงามมากจึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าถนน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เป็นที่ตั้งของเมืองฝาง หรือสวางคบุรี ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และ ยังเคยเป็นที่ตั้งของชุมนุมเจ้าพระฝาง (มหาเรือน) ในช่วง กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ซึ่งต่อมาได้ถูกพระเจ้าตากสิน มหาราชรวบรวมมาไว้เป็น พระราชอาณาจักรไทยจนปัจจุบัน ในบริเวณวัดมีเจดีย์พระมหาธาตุ เมืองฝางและพิพิธภัณฑ์ เก็บรวมรวมโบราณวัตถุไว้ แต่เดิมมีบานประตูไม้แกะสลัก ที่สวยงามปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตยและยังเคย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปัจจุบันเก็บรักษา ไว้ที่วัดเบญจมบพิตรฯกรุงเทพมหานคร ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภายในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ริเริ่มโดยพระเฉลิมศิลป์ ชยเปาโล ด้านหน้าบริเวณทางเข้าจะประดับประดาไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวนสมุนไพร และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ดัดแปลงรถกระบะตกแต่งดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปมา ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ (เดิมเป็นศาลาการเปรียญเก่า) ตกแต่งแบบล้านนาชั้นล่างมีการจัดแสดงภาพเขียน ภาพถ่ายในอดีตของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ชุดและผ้าไทยโบราณ และมีจำหน่ายสินค้าจากชุมชน ชั้นสองมีการจัดแสดงพระพุทธรูปเก่าแก่ พระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนเช่น เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบโบราณ อุปกรณ์เครื่องครัว ถ้วย ชาม หม้อ ไห มีด เครื่องจักสาน อุปกรณ์ทำมาหากิน และการละเล่นต่าง ๆ ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละเมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรีท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2316พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัย ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปการรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่มแต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าว จึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหัก ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 เมืองลับแล เป็นเมืองโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมาเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2444ภูมิประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีที่เนินสลับกับที่ต่ำคนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่ายอำเภอลับแลนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจกและไม้กวาด และผลไม้หลากหลายชนิด ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อยู่ที่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล อยู่เลยวัดพระยืนไปเล็กน้อย มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะมีงานนมัสการในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี พร้อมกับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]