ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เมื่อปี พ.ศ. 2531 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งพลิกผืนป่าและฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ต่อมาได้เสด็จมายังอำเภอเชียงแสน บริเวณรอบแม่น้ำโขง ที่ชายแดนทั้งสามประเทศมาบรรจบกัน และมีป้ายชื่อว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” จึงทรงรับสั่งว่า ชื่อสามเหลี่ยมทองคำนี้ทำลายภาพพจน์และชื่อเสียงของประเทศ คนไทยน่าจะแก้ไขเรื่องนี้ จึงส่งผลสืบเนื่องให้เกิด “หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องฝิ่นและยาเสพติดต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนต่อต้านและห่างไกลจากยาเสพติด เวียง เชียงแสน เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 สบรวก (ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ) (ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ) ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงระยะทาง 9 กม. ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นดินของ 3 ประเทศได้มาพบกัน คือ ไทย พม่า ลาว โดยมีแม่น้ำรวกกั้นอาณาเขตระหว่างไทยและพม่า และแม่น้ำโขงกั้นอาณาเขตระหว่างไทยและลาว ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นไร่ฝิ่นที่ใหญ่โตมาก แต่ปัจจุบันไม่มีไร่ฝิ่นอีกแล้ว เหลือคงแต่ทิวทัศน์ที่เงียบสงบของลำน้ำและเขตแดนของ 3 ประเทศเท่านั้น ที่นี่ยังมีบริการเรือให้เช่าเพื่อเดินทางไปชมทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ใช้เวลา 20 นาที และยังสามารถเช่าเรือจากสบรวกไปยังเชียงแสนและเชียงของได้ ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีและ 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามลำดับ เวียง เชียงแสน เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย โดยจัดแสดงและฉายสไลด์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุสิ่งของ เครื่องใช้ ชุดแต่งกายประจำเผ่า พร้อมข้อมูลในเชิงนิทรรศการที่เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผ่า ได้แก่ ลีซอ อาข่า เย้า ม้ง กะเหรี่ยง และมูเซอ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโจ้ - จอป่าคา (อาข่า) จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชาวเขา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเขา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชาวเขา โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แม่จัน แม่จัน เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 น้ำตกห้วยแม่สัก น้ำตกห้วยแม่สัก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 480 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี พื้นที่โดยรอบน้ำตกเป็นป่าที่สมบูรณ์ร่มรื่น และมีทิวทัศน์งดงาม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 วัดเจ็ดยอด เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา และแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88.2 ตารางวา วัดแห่งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2481 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 วัดเจ็ดยอด เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงรายอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมเข้ามาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ ภายในบริเวณวัดเจ็ดยอด มีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่นจาก ต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ด้วยความที่เป็นวัดที่มีคนนิยมเข้ามาท่องเที่ยว ไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคล และมีจุดพักชมวิวที่สวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาแวะเวียนภายในวัดเป็นจำนวนมาก เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 น้ำตกขุนต้า อยู่บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำบ้านต้า เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งซึ่งให้ความสวยงามไม่แพ้ที่เที่ยวไหนๆ เลย อากาศที่เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน มีสายน้ำใสเหมาะสำหรับการลงไปเล่น พักผ่อน ต้า ขุนตาล เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 พระธาตุปูล้าน พระธาตุล้านปูเป็นวัดเก่าแก่มีองค์เจดีย์อายุร่วม 700 ปี และมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ศึกษา ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 วัดพระธาตุดอยเวา เป็นวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยเวา พระธาตุที่เชื่อกันว่า มีความเก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยเวานั้น ตั้งอยู่บนยอดดอยเวา แต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอย ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไปนมัสการ ซึ่งข้างบนเป็นจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งสาย สามารถเห็นทัศนียภาพได้รอบทิศ พระธาตุดอยเวา สร้างใน พ.ศ. 296 ในรัชสมัยพระองค์เวา รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ โดยชื่อนั้นได้นำมาจากพระนามของพระองค์เวา ต่อมาพระธาตุเจดีย์ได้พังลงตามกาลเวลา นายบุญยืน ศรีสมุทร คฤหบดีอำเภอแม่สาย ได้ร่วมกับ พระภิกษุดวงแสง รัตนมณี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และกรมศิลปากร ร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ ในการขุดแต่งครั้งนี้ พบผอบหินสีดำ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ จึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในองค์พระธาตุดังเดิม มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2494 และสร้างเสร็จพร้อมฉลองสมโภชพระธาตุในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 โดยมีพุทธบริษัททั้งสองประเทศร่วมงานอย่างคับคั่ง ปัจจุบันมีประเพณีนมัสการพระธาตุในทุกๆ ปี โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ (ตรงกับเดือน 3 ใต้ คือ วันมาฆบูชา) และมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันสงกรานต์ของทุกปี บริเวณโดยรอบองค์พระธาตุบนยอดนั้น ยังเป็นที่ตั้งของไพชยนต์ปราสาท ซึ่งเป็นวิหารขนาดเล็ก ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง (หรือโดยนัยว่าเป็นพระอินทร์) และมีรูปปั้นแมงป่องยักษ์ เพื่อรำลึกถึงพระองค์เวา ("เวา" ภาษาล้านนา แปลว่า แมงป่อง) และมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้สักการบูชา นอกจากนี้ ยังมีจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งสายด้วย ปัจจุบันได้มีถนนขึ้นและลงดอยแล้ว เป็นถนนคอนกรีตอย่างดี ใช้ได้ทุกฤดูกาล แต่ทางค่อนข้างชัน เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 ถ้ำพระฤาษี เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีความสงบ ร่มเย็น มีหินงอกหินย้อย - ป่าแดด เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 น้ำตกขุนกรณ์ (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก) เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เล่นน้ำตก แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย - ลาว สองฝั่งโขง ทะเลหมอก ดอกซากุระบานสะพรั่งงดงาม พื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ้อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้นอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนีีี้ ปอ เวียงแก่น เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 บ้านหล่อชา (อาข่า) เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวจะได้สัมพัสกับวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าหรือที่ชาวพื้นราบเรียกว่าอีก้อ ซึ่งประเพณีที่ทุกคนรู้จักกันดีคือเทศกาลประเพณีโล้ชิงช้า ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน “ฉ่อลาบาลา” ตรงกับปลายเดือนสิงหาคม-ถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งจากตำนานได้เล่าว่า ผู้นำในสมัยนั้น นึกอยากจะแกล้วให้คนจนประสบความทุกข์ยากลำบาก จึงได้มีกำหนดพิธีการโล้ชิงช้าเป็นเวลา 33 วัน ซึ่งช่วงเวลาที่มีพิธีกรรมนั้น ประสงค์อยากให้คนจนอดตายเพราะโดยปกติเวลาที่มีพิธีกรรมห้ามทำมาหากินเมื่อเป็นเช่นนี้ คนจนจึงได้ตระเตรียมผลไม้เผือกมันที่มีอยู่ในป่าเอามาเก็บไว้ในบ้านเป็นจำนวนมาก ส่วนคนรวยก็เตรียมเช่นกัน เพื่อที่จะมีไว้บริโภคในช่วงเทศกาลโล้ชิงช้า เมื่อเริ่มพิธีกรรมได้ระยะหนึ่ง พวกคนรวยที่เตรียมข้าวสารไว้บริโภคนั้นเริ่มหมดก่อน ส่วนคนจนยังมีพอจะกินเพราะเตรียมไว้มาก ดังนั้นคนรวยที่คิดจะแกล้ง คนจนให้อดตายนั้นไม่เป็นตามที่คาดไว้ ดังบทเพลงโล้ชิงช้าจะมีอยู่ตอนหนึ่งว่า “คิดอยากจะโลชิงช้า คนรวยจะตายก่อน “ด้วยเหตุนึ้จึงได้ย่นพิธีกรรมจัดเทศกาลโลชิงช้ามาเป็นเวลา 4 วัน ดังปัจจุบันซึ่งถือเอาวันที่ว่างและมีฝนตกมากมาจัดพิธีกรรม อาข่าเรียกเทศกาลโล้ชิงช้านี้ว่า “แย้ ขู่ จ๋า เออ”แปลว่า “กินในหน้าฝน” ดังนั้นการจัดพิธีโลชิงช้าจึงจัดเพื่อเป็นการฉลองให้กับพืชผล ที่มีความเจริญงอกงามและรอการเก็บเกี่ยว ตลอดจขนการรำลึกและให้เกียรติกับสตรี ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 วัดถ้ำพระผางาม หรือ วัดถ้ำพระผาคอก ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผางาม (วัดถ้ำพระผาคอก) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ผางาม เวียงชัย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 ถ้ำเสาหินพญานาค ถ้ำเสาหินพญานาค ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำเสาหินพญานาค ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำอยู่หน้าถ้ำ ต้องเดินข้ามสะพานผ่านอ่างเก็บน้ำเข้าไปถึงถ้ำ การเดินทางไปถ้ำนี้สามารถไปได้ ทั้งทางน้ำและทางบก โดยการเดินลัดเลาะตามขอบอ่างเก็บน้ำทางทิศใต้ปากถ้ำวัดความกว้างได้ประมาณ 4.70 เมตร สูงประมาณ 2.40 เมตร ลักษณะของถ้ำเป็นโพรงสูงขึ้นในแนวดิ่งหินงอก มีลักษณะเป็นแท่ง ๆ ซ้อนกันคล้ายเสาบ้านชาวบ้านจึงเรียกถ้ำนี้ว่า ถ้ำเสาหิน ซึ่งมีลักษณะเป็น 3 ชั้นคือ ชั้นที่ 1ลึกจากปากถ้ำเข้าไปประมาณ 20 เมตรมีลักษณะเป็นแท่งนี้มีทางเดินทะลุเป็นช่อง (ปล่อง)เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.50 เมตร แสงอาทิตย์ สามารถทะลุผ่านได้ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ภายในถ้ำแห่งนี้ให้สวยงามตระการตายิ่งนัก ชั้นที่ 2 มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันต้องปีนป่ายขึ้นบันไดระยะทางประมาณ 10 เมตร เป็นแท่งหินสวยงามและเด่นชัดกว่าชั้นที่ 1 ด้านทิศตะวันออกมีทางเดินสามารถทะลุผ่านเป็นทางออกของถ้ำทางหนึ่งซึ่งมีความกว้างประมาณ 4 เมตร ชั้นที่ 3 สามารถปีนป่ายไปตามแง่หินขึ้นไปประมาณ 15 เมตร เป็นแท่งหินสูงต่อ จากนั้นจะเป็นเหวลึกประมาณ 40 เมตร และทางขึ้นลงชันประมาณ 80 องศา การเดินทางช่วงนี้ควรใช้อุปกรณ์ช่วยจึงจะปลอดภัยถ้ำแห่งนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยและท้าทายให้ไปพิสูจน์ยิ่งนัก โป่งงาม แม่สาย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
37 จุดชมวิวดอยนางนอน จุดชมวิวดอยนางนอน ตั้งอยู่ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ดอยนางนอนนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย เป็นเทือกเขาแดนลาวทอดตัวแนวยาวเหยียดเป็นแนวเหนือจดใต้ คนทั่วไปทราบดีว่าเทือกเขานี้ใช้เป็นเส้นพรหมแดนแบ่งเขตระหว่าง รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร์กับเชียงรายราชอาณาจักรไทยบริเวณตอนเหนือ ตอนบนของภูเขาเรียกว่า ดอยนางนอน เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสำคัญของภูมิภาคนี้ อีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย สำหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้ มีจุดสูงสุดคือ ผาช้างมูบ ซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร เรื่องตำนานดอยนางนอนนี้ เล่ากันว่านานมาแล้ว ณ เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระรูปงดงามเป็นที่ยิ่ง ได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวัง จึงหนีตามกันมาถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขง เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่น เจ้าหญิงก็ทรงครรภ์ได้หลายเดือนแล้ว จึงเสด็จต่อไปไม่ไหว บอกพระสวามีว่าจะประทับรออยู่ที่นั่น สวามีก็บอกว่าจะไปหาอาหารมาให้ อย่าไปไหนนะ ชายหนุ่มก็ไปแล้วไปลับไม่กลับมาเสียที มาได้ข่าวอีกที ปรากฏว่าถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาเจ้าหญิงที่สะกดรอยตามมานั่นเอง ด้วยความเสียใจนางจึงใช้ปิ่นปักผม แทงพระเศียรของพระองค์จนเลือดไหลออกมาเป็นสาย กลายเป็นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้และพระวรกายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือ ก็กลายเป็นดอยนางนอนจนทุกวันนี้ โดยส่วนของพระอุทร(ท้อง)ก็เป็นดอยตุงทางไปอำเภอแม่จัน มีขุนเขาทอดตัวคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว เรียกว่า ดอยนางนอน เดิมชื่อ ดอยตายสะหรือดอยสามเส้า ซึ่งเกี่ยวกันกับตำนานลาวจก เทวบุตรอย่างแนบแน่น ดอยส่วนที่ศีรษะเรียกว่า ดอยจ้อง หรือดอยจิกจ้อง (เดิมเรียกดอยนี้ว่า ดอยท่าหรือดอยต้า) เป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าลาวจกที่รอคอยพ่อ ดอยลูกถัดมาเรียกว่า ดอยย่าเฒ่า ซึ่งเป็นภรรยาของปู่เจ้าลาวจก ส่วนดอยอีกลูกหนึ่งคือ ดอยดินแดง หรือดอยปู่เจ้าลาวจก หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ ดอยตุง เชื่อกันว่า ดอยทั้ง 3 นี้เป็นที่อยู่อาศัยเดิมของลาวจักราช ผู้เป็นต้นวงศ์ของพญามังราย ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรัญนครเงินยาง เหนือดอยดินแดงเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยตุง อันถือเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของภาคเหนือ เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยที่ตั้งอันห่างไกลจากหมู่บ้าน ทำให้การออกไปบิณฑบาตรในแต่ละเช้ามีอุปสรรค์เรื่องระยะทางเพราะแต่ละหมู่บ้านที่ออกบิณฑบาตรนั้นล้วนแต่อยู่ไกลจากวัดทั้งสิ้น ทำให้ ครูบาเหนือชัย พระ เณร ขี่ม้าบิณฑบาตร ซึ่งหมู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่หางจากวัดประมาณ 10 กิโลเมตร โดยทางส่วนใหญ่เป็นภูเขาและท้องนา ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะไม่ได้อยู่ทางเดียวกัน ก็ไม่ได้ทำให้พระ เณร ย่อท้อแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับรู้สึกว่า ยิ่งห่างไกลยิ่งต้องไป ไปเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 สถูปดอยช้างมูบ ในอดีต พื้นที่ป่าของดอยช้างมูบ ดอยที่สูงที่สุดของเทือกเขาดอยตุง เป็นป่าเสื่อมโทรมและโล่งเตียน เป็นแหล่งปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีเสด็จมาเยือน จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูผืนป่าแถบนี้ให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยก่อตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวน รุกขชาติ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 น้ำพุร้อนทุ่งเทวี เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในท้องที่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยบ่อน้ำพุร้อนตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภายในบ่อน้ำพุร้อนประกอบไปด้วย บ่อน้ำพุร้อน ที่มีการก่อปูนล้อบรอบแหล่งเกิดน้ำพุร้อน กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร โดยประมาณ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณโดยรอบ บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]