ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
61 วัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของจิตรกรสมัยปัจจุบัน ไร่ขิง สามพราน นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
62 พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก ตั้งอยู่ที่วัดกลางบางแก้ว ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในวัดกลางบางแก้ว เพื่อเก็บรักษาของมีค่า และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาหาความรู้ได้ตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย - นครชัยศรี นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
63 หมู่บ้านไทยโซ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน มาทางทิศใต้ตามถนนสายบางเลน-ดอนตูม ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงดำหรือเรียกว่าไทยโซ่ง สันนิษฐานว่าเป็นชาวลาวที่ถูกต้อนเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่อพยพมาจากบ้านหนองปรงอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมากมาย มีการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีภาษาพูดที่คล้ายภาษาอีสานหรือภาษาลาว ส่วนอักษรนั้นเขียนคล้ายตัวภาษาไทยอีสานหรือตัวไทยน้อย ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและนิยมทำเครื่องมือในการทำนาขึ้นมาใช้เอง มีการทอผ้าและเครื่องจักรสานต่างๆ บางปลา บางเลน นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
64 ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง เป็นตลาดน้ำที่ชาวสวนนำสินค้าการเกษตรมาขายกันเป็นประจำ และนักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมสวนผลไม้พร้อมทั้งชิมผลไม้สดๆจากต้นได้อีกด้วย สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
65 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนแก้ว เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสกว่า 100 รูป ด้วยระบบแสง-เสียง ในบรรยากาศที่เหมือนจริง และสวยงามแห่งแรกและแห่งเดียว ในประเทศไทยให้ความรู้สึกนุ่มนวล ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณดวงแก้ว พิทยากรศิลป์และกลุ่มศิลปินไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งประเพณีของไทย ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
66 ตลาดน้ำหลวงพ่อเปิ่น อยู่ถายในวัดบางพระ มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง นาม พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเปิ่น) พระผู้ซึ่งได้รับฉายาว่า เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี นอกจากนี้ยังมีโบสถ์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเหลือแห่งเดียวในจังหวัดนครปฐม จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ และของเกษตรกรในตำบลบางแก้วฟ้าและใกล้เคียง บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
67 พระราหู วัดศรีษะทอง วัดศรีษะทองสร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในขณะที่มีการขุดดินสำหรับสร้างวัด ได้พบเศียรพระทองจมอยู่ในดิน จึงถือเป็นนิมิตที่ดี เลยได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดหัวทอง ตั้งแต่นั้นมา ต่อมาทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชาแยกจากแม่น้ำนครชัยศรี ไปยังองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อสะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ คลองนี้ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัดหัวทองและหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงอพยพมาอยู่ใกล้คลองเพราะสะดวกในการคมนาคม วัดนี้จึงย้ายจากที่เดิมมาอยู่ใกล้คลองเจดีย์บูชาและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
68 พระโพธิสัตว์แม่กวนอิม เป็นรูปหล่อ พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ทำขึ้นจากทองเหลือง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้านใต้องค์พระประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันมือ - นครชัยศรี นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
69 พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านของอาจารย์เริงชัยและคุณป้าพยอม แจ่มนิยม ซึ่งใช้บ้านของท่านเป็นที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ของชาวนาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเล่าขานตำนานวิถีชาวนาไทย ตัวอาคารเป็นเรือนไทยเครื่องผูก 2 ห้อง จัดแสดงวิถีชีวิตชาวนาย้อนไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน เครื่องมือเครื่องใช้การเกษตร เครื่องมือจับปลา เครื่องมือก่อสร้างบ้านเรือน ผู้สนใจสามารถชมการเกษตรแบบดั้งเดิม การเกษตรแบบพอเพียง สาธิตการผลิตข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ การหุงข้าวด้วยหม้อดิน การผลิตหัตถกรรมจักสานผักตบชวาของอำเภอนครชัยศรี วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
70 เจษฎา เทคนิค มิวเซียม เจษฎา เทคนิคมิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่จัดแสดงยานยนต์ และยานพาหนะ สิ่งที่เคยบินได้ เป็นสิ่งซึ่งเคยมีคนใช้สอยในการเดินทาง และยังอยู่ในสภาพที่วิ่งได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นความแปลกที่ไม่มีใครเหมือน เป็นสถานที่สะสมที่ให้ความรู้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง Technik Museum แห่งเดียวในประเทศไทยมีการรวบรวมยานพาหนะที่รวบรวมนี้มีทั้ง ยานพาหนะทางบก , ยานพาหนะทางน้ำ , ยานพาหนะทางอากาศ เป็นต้น - NULL นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
71 ตลาดน้ำวัดลำพญา ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดลำพญา ริมแม่น้ำท่าจีน ตลาดน้ำลำพญาแห่งนี้ริเริ่มโดย สภาวัฒนธรรมตำบลลำพญา ร่วมกับทางวัดลำพญา เป็นแหล่งรวมพืชผักผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรเช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอ ผ้าย้อม และอาหารราคาถูก บริเวณหน้าวัดมีปลานานาชนิด นอกจากนี้ทางวัดมีบริการเรือล่องแม่น้ำท่าจีน ลำพญา บางเลน นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
72 ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้ แอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ และได้แบ่งออกเป็น 5 แปลง มีทั้งห้องแลปเพาะเนื้อเยื่อที่อยู่ในโซนด้านหลัง มีแปลงอนุบาลที่อยู่ฝั่งตรงข้าม มีส่วนของซูเปอร์มาร์เกต โชว์รูมที่วางขายต้นกล้วยไม้ซึ่งจัดอยู่ด้านหน้า นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
73 บ้านเกาะแรต เป็นที่ตั้งของหมูบ้านไทยโซ่งซึ่งอพยพเข้ามาเมืองไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2311 ปัจจุบันนี้ชาวไทยโซ่งที่หมู่บ้านเกาะแรตก็ยังคงยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมของตนอย่างแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเรื่องการแต่งกาย ประเพณีการแต่งงาน (กินดอง) ประเพณีงานศพ (เฮ็ดแฮว) หรือประเพณีการไหว้ศาลประจำหมู่บ้านดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่สร้างความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้คงอยู่สืบต่อไป บางปลา บางเลน นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
74 พุทธมณฑล เป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2500 เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปีบริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาเป็นพระประธานของพุทธมณฑลมีความสูง 2,500 กระเบียด (ประมาณ 15.875 เมตร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” รอบองค์พระประธานเป็นสถานที่จำลองของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ตำบลอันเป็นที่ประสูติตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
75 คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2400 – 2403 เชื่อมระหว่างแม่น้ำนครชัยศรี และแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งอ้อยและน้ำตาลจากนครชัยศรีมาสู่โรงงาน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
76 กันตนา มูฟวี่ทาวน์ คุณประดิษฐ์ และคุณสมสุข กัลย์จาฤก เริ่มก่อตั้งคณะละครวิทยุ “คณะกันตนา” ซึ่งดำเนินงานยาวนานกว่า 30 ปี ผลิตละครวิทยุคุณภาพ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังจำนวนกว่า 300 เรื่อง - พุทธมณฑล นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
77 พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีชื่อเต็ม คือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2466 แต่ประชาชนทั่วไป เรียกขานว่า หลวงพ่อพระร่วง หรือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
78 พระราชวังสนามจันทร์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระราชวังสนามจันทร์) พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมีเพียง 2 พระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐมและพระที่นั่งอภิรมย์ฤดี และพระราชทานนามตามและต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทำพิธียกพระมหาเศวตฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระแท่นรัตนสิงหาสน์ภายในพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2466 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
79 องค์พระปฐมเจดีย์ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็น ประจำทุกปี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
80 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก แหล่งที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวไทดำ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านและปรัชญาการดำรงชีวิตชาวไทดำ และมีการจำหน่ายของที่ระลึก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]