ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นอนุเสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์ รักษากฎมณเฑียรบาล มีความจงรักภักดี เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป ถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 72 ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2498 มีเนื้อที่โดยรอบจำนวน 100 ไร่ ภายในมีรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าของจริงในท่าถือท้ายคันเรือ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลพันท้ายฯ พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมง กิจการต่อเรือตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน มีตลาดขายของทะเล ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 ปล่องเหลี่ยม ปล่องเหลี่ยมเดิมเป็นปล่องไฟโรงงานน้ำตาล ในสมัยนั้นเรียกกันว่า โรงหีบนครชัยศรี ( Nakon-Chei-See Factory ) ของ บริษัทน้ำตาลอินโดจีน ( IndoChinese Sugar Company Limited ) ประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2413 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งมี นายจอห์น คอสเตเกอร์ ( Jonn Costeker ) เป็นผู้จัดการทั่วไป นาย จี.เอฟ.ฮิกส์ เป็นผู้จัดการโรงงาน ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 นากุ้ง นาเกลือ ทิวทัศน์ที่สวยงามของนากุ้ง นาเกลือ พื้นที่ตำบลกาหลง นาโคก บ้านบ่อ บางโทรัด โคกขาม พันท้ายนรสิงห์ กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 คลองโคกขาม เป็นคลองที่มีความคดเคี้ยวมาก ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก กระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ ทำให้ครั้งที่พระเจ้าเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 (พ.ศ. 2246-2252) เสด็จประพาสต้นไปตามลำคลองโคกขามด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย ได้เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้หัก ทำให้พันท้ายนรสิงห์ ถูกประหารชีวิต บริเวณที่ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ พระเจ้าเสือทรงโปรดให้ขุดคลองลัดตัดทางคดเคี้ยวของคลองโคกขามให้ตรง โดยให้เจ้าพระยาราชสงครามเป็นแม่กองคุมไพร่พลจำนวน 3,000 คน ขุดคลองตัดจากคลองโคกขามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2248 ตรงมาเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน ขนาดคลองกว้าง 5 วา ลึก 6 ศอก เสร็จในปี พ.ศ.2252 ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เมื่อขุดเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า “คลองสนามไชย “ ต่อมาเปลี่ยนเป็น “คลองมหาชัย” แต่บางทีชาวบ้านก็เรียกว่า “คลองถ่าน” และที่ปากคลองมหาชัยติดกับคลองโคกขามจะมีศาลพันท้ายนรสิงห์อีกศาลหนึ่ง พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6 พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวมหาชัย เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศป่าชายเลน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก และปากแม่น้ำท่าจีน บริเวณที่ทำการศูนย์มีที่สำหรับกางเต็นท์พักแรม เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และทะเลในบริเวณนี้ยังสามารถชมปลาโลมาได้ด้วย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า อุทยาน/ป่าเขา00 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง ชมพระอุโบสถทั้งหลังเก่าและหลังใหม่ บานประตู ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จากคำบอกเล่าของสมาชิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี ที่ส่วนใหญ่ เคยทำงานเป็นลูกจ้างใน “โรงงานเสถียรภาพ” ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ้วยชามเซรามิค (ถ้วยชามตราไก่) ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ตั้งอยู่ที่ตำบล อ้อมน้อย (เทศบาลเมืองอ้อมน้อย) อำเภอกระทุ่มแบน มีหลายคนเป็นสุภาพสตรีที่ทำงานอยู่แผนกเขียนลายครามและลายเบญจรงค์ และเป็นสมาชิกของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ในปัจจุบัน เช่น คุณอุไร แตงเอี่ยม, คุณผุดผ่อง ภู่มาลี, คุณรัชนี ทองเพ็ญ, คุณประภาศรี พงษ์เมธา, คุณมะลิ จันทบดี ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดเอาความรู้และภูมิปัญญาจากวิทยากรทั้งคนไทยและคนจีนโบราณที่ทางโรงงานเสถียรภาพเชิญมาสอนและแนะนำ การเขียนลวดลายต่างๆ ลงบนถ้วยชาม ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2532 โรงงานเสถียรภาพประสบปัญหาภาวะขาดทุน มีการปลดคนงานออก และได้ปิดกิจการลงในเวลาต่อมา ทำให้ลูกจ้างคนงานหลายคนตกงาน หลังจากนั้นได้มีลูกจ้างคนงานของดอนไก่ดีได้รวมกันปรึกษาหารือ เพื่อนำเอาความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่ได้รับมาลงทุนทำผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนในหมู่บ้านและได้มีการประยุกต์คิดค้นแบบลวดลาย รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยและความต้องการของตลาดทำให้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 โบสถ์มหาอุตม์ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัดนางสาว มีลักษณะเป็นโบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูปเรือสำเภาก่ออิฐ มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวชาวบ้านเรียกว่า โบสถ์มหาอุด หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเก่า ขื่อข้างบนใช้ไม้ซุงทั้งต้น มีเสมาคู่เป็นหินทรายขนาดเล็กอยู่รอบๆ โบสถ์ ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
10 ท่าน้ำวัดนางสาว อยู่บริเวณหน้าวัดซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีน มีอุทยานมัจฉาประกอบด้วยฝูงปลาสวายจำนวนมากอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารแก่ฝูงปลาและเที่ยวชมอยู่เสมอ ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 วัดนางสาว ประวัติความเป็นมาของวัดมีเรื่องเล่ากันว่า เมืองสาครบุรี คือ เมืองชายทะเลตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา เมื่อเกิดสงครามในพม่าชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีมาตามริมแม่น้ำท่าจีน คนชราและผู้หญิงได้พากันไปหลบซ่อนในโบสถ์เก่า ต่อมาคนไทยได้ช่วยกันต่อสู้กับทหารพม่าจนได้รับชัยชนะ และผู้ที่อพยพมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น ในกลุ่มนี้มีสองพี่น้องที่เคยอาศัยโบสถ์หลบหนีภัย ทั้งสองมีความคิดที่จะบูรณะโบสถ์ใหม่ แต่พี่สาวเห็นว่าโบสถ์ทรุดโทรมมากจึงไปสร้างวัดใหม่แทน น้องสาวต้องการทำตามสัจจาธิษฐานของตนว่าถ้ารอดตายจะบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ จึงดำเนินการบูรณะจนเสร็จและตั้งชื่อว่า วัดพรหมจารีย์ ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า วัดน้องสาว จนปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น วัดนางสาว ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
12 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวคลองดำเนินสะดวก และประชาชนทั่วไป เคารพ ศรัทธา เป็นอย่างมาก ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีงานประเพณีปิดทองและขบวนแห่หลวงพ่อโตไปตามลำคลองดำเนินสะดวก ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์การประมงมาก แต่งยังไม่มีแพส่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ฯลฯ จึงทำให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทะเลรวมตัวกันก่อสร้างศูนย์กลางค้าขายสัตว์น้ำขึ้น ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 ชายทะเลรางจันทร์ เป็นหาดของป่าชายเลนที่ผู้สนใจสามารถไปศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนและสัตว์ชายเลนได้ โดยเฉพาะนกชายเลน นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 คลองสุนัขหอน คลองสุนัขหอน แยกมาจากแม่น้ำท่าจีน ระยะทางยาวประมาณ 30 กิโลเมตร คลองสุนัขหอนได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พม่าได้ยก กองทัพมาตีไทย ทหารไทยพวกหนึ่งมีนายสุจินดาเป็นหัวหน้า ถูกพวกพม่าไล่กวาดต้อนหนีทัพมาทางเรือจากกรุงเทพฯ พายเรือโกลนล่องลงมาเรื่อยจนถึงคลองสุนัขหอน ซึ่งเป็นคลองที่แคบและสองฝั่งมีทหารพม่า คอยซุ่มดักทำร้ายคนไทยอยู่ตลอดทั้งสองฝั่งคลอง นายสุจินดากับพวกจะเดินทางไปสมทบกับคนไทยที่สมุทรสงคราม จึงจำเป็นจะต้องล่องเรือผ่านคลองสุนัขหอน นายสุจินดา จึงคว่ำเรือแล้วเอาสวะมาสุมทับบนเรือ แล้วมุด ไปอยู่ใต้ท้องเรือลอยไปตามลำคลองสุนัขหอน จนถึงสมุทรสงครามได้อย่างปลอดภัย บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16 หมู่บ้านประมง เป็นชุมชนชาวประมงทะเลชายฝั่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน ออกไปตามคลองประมง ระยะทาง 2.5 กม. จะเป็นดอนหอยแครง หอยแมลงภู่ และเป็นแหล่งตกปลา เส้นทางเข้าสู่บ้านปากคลองประมง นั่งเรือจาก ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตามเส้นทางคลองสหกรณ์ สู่บ้านปากคลองประมง ระยะทาง 2.5 กม พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 แหล่งดูนกชายเลน นกเด่นของโคกขามเป็นนกชายเลน โดยเฉพาะนกปากช้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในนกที่พบเห็นยาก จึงสร้างชื่อให้ที่นี่เป็นที่รู้จักในหมู่นักดูนก โคกขามมีนกชายเลนขนาดเล็กหลายชนิดหากินปะปนกันจำนวนมาก เช่น นกสติ๊นท์คอแดง นกสติ๊นท์อกเทา นกสติ๊นท์นิ้วยาว นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกหัวโตขาดำ นกชายเลนปากโค้ง นกชายเลนปากกว้าง เป็นต้น โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
18 วัดป่าชัยรังสี วัดป่าชัยรังสี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 สิ่งที่น่าสนใจสำหรับศาสนสถานแห่งนี้คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัวบนเนื้อที่ 200 ไร่ เหมาะแก่การไปเที่ยวชม ห่างจากตัวตำบลมหาชัย ไปตามเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจ (มหาชัย - กระทุ่มแบน) ประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 (ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อย) เข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 วัดบางปลา สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 และเมื่อ พ.ศ. 2447 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จไปประพาสลำน้ำท่าจีน ทรงสนพระทัยวัดบางปลา สิ่งที่น่าสนใจนอกจากวิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200 ปีเขียนโดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่ง บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
20 ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณวัดศรีสุทธาราม หรือวัดกำพร้า ผู้ริเริ่มโครงการคือ พลเรือโทเจือ เกษเสถียร ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พ่อค้าประชาชน และชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ทำการหล่อรูปเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ความสูง 1.66 เมตร และนำมาประดิษฐานไว้ที่หน้าพระอุโบสถวัดศรีสุทธาราม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2529 ส่วนตำหนักนั้นเริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2531 โดยมีนายอาทร ญาณสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2534 หลังจากก่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระรูปจากหน้าพระอุโบสถเข้าสู่ตำหนัก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2534 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]