ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

แผนที่แสดงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

รายละเอียด
   จำนวน 0 ถึง 10 ล้านบาท 
   มากกว่า 10 ถึง 30 ล้านบาท 
   มากกว่า 30 ล้านบาท 

 

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 202847 โครงการ เป็นยอดเงินรวม 25,066,057,395 บาท ( 25,066.06ล้านบาท)

ยืนเสนอโครงการทั้งหมด จำนวน 77 จังหวัด

จำนวน 0 ถึง 10 ล้านบาท มีทั้งหมด 0 จังหวัด
มากกว่า 10 ถึง 30 ล้านบาท มีทั้งหมด 4 จังหวัด
มากกว่า 30 ล้านบาท มีทั้งหมด 74 จังหวัด

 
 
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]