ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 สวนพฤกษศาสตร์พุแค สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) แต่เดิมประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นิยมเรียกกันว่า “สวนสวรรค์” ด้วยสภาพอันร่มรื่น ต้นไม้ขนาดใหญ่ มีลำธารไหลตลอดปี มีประวัติอันยาวนาน เป็นทั้งแหล่งศึกษา แหล่งพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรมป่าไม้ได้ริเริ่มดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพป่าธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 และได้เปิดการดำเนินการในรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงปลูกต้นรัง (Shorea siamensis Miq.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2511 และยังคงเจริญเติบโตตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแคและปลูกต้นไม้ คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จและปลูกต้นทองกวาว (Butea monosperma Ktze.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงปลูกต้นประดู่แดง (Phyllocarpus septentrionalis Donn. Sm.) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana Craib) ปัจจุบันมีพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสวนพฤกษศาสตร์รวม 5,051 ไร่ พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 ไร่ยานา ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอวังม่วง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม มีทั้งพืชผักที่ปลอดสารพิษ มีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น แพะ แกะ กวาง นกกระจอกเทศ ฯลฯ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่ายที่หน้าฟาร์ม อาทิ นมสดจากแพะ ไอศกรีมนมแพะ เนื้อแพะ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแพะ นอกจากนี้ยังมีเขากวางอ่อน แคนตาลูป องุ่น ฯลฯ สนุกกับกิจกรรมป้อนนมแพะ ขี่จักรยานรอบฟาร์ม สำหรับคณะนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่สนใจ และสถาบันต่างๆ ที่เข้ามาเที่ยว หรือศึกษาดูงาน ทางไร่ยานามีวิทยากร บรรยายให้คำแนะนำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วังม่วง วังม่วง สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 180 - 402 เมตร และบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่ ติดคลองมวกเหล็กซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอวังม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยแล้ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 น้ำตกมวกเหล็ก น้ำตกมวกเหล็กมีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นธารน้ำกว้าง ไหลผ่านท้องธารจากระดับสูงลดหลั่นกันลงมาเป็นช่วงชั้น กลายเป็นน้ำตกแผ่กระจายดูราวกับสายม่านน้ำไหล สวยงามแปลกตา มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ยอดที่สูงที่สุด คือ เขาครก สูงประมาณ 329 เมตร เป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงที่สุดสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามรอบๆ ตัวเมืองสระบุรี และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน สภาพพื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ สัตว์ป่าที่พบมีอยู่หลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานฯ มีน้ำตกหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกสามหลั่น เป็นลานหินกว้างเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้นมองดูคล้ายบันได ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตก น้ำตกจะมีความสวยงามมากที่สุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนตุลาคม อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2524 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6 น้ำตกดงพญาเย็น เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 1 - 2 เมตร บรรยากาศบริเวณน้ำตกร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีอาหารการกินไว้บริการ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 เนินพิศวง ถนนสายวังม่วง-มวกเหล็ก เป็นเนินที่รถยนต์จะวิ่งขึ้นเนินเองเมื่อรถจอดอยู่นิ่งๆ - มวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคตโป่งก้อนเส้า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้ามีพื้นที่ 13,750 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่านานาชนิด มีพื้นที่ติดต่อกับด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยสังคมป่าหลายชนิด ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้นป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้าก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืช เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกต่างๆ ในพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบมีจำพวกพืชสมุนไพร เช่น พญามีฤทธิ์ ม้ากระทืบโรง กราวเครือ ว่าน รวมทั้งเห็ด ชนิดต่างๆ กิจกรรม และยังมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วย ภายในศูนย์มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้ ชมน้ำตก ดูนก นั่งช้างตั้งแค้มป์พักแรม ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 น้ำตกเจ็ดคต กลุ่มน้ำตกเจ็ดคตนี้ อยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป้งก้อนเสา แก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีน้ำตกเล็ก-ใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในอณาบริเวณนี้มากมาย จุดนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่จะระบายคนที่จะไปเขาใหญ่ด้านปากช่องมาที่นี้บาง เพราะลักษณะของกิจกรรมเดินป่า เส้นทางน้ำตกเจ็ดคต จะคล้ายๆ กับเดินป่าเส้นทางผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต คือจะเดินเป็นวง ผ่านน้ำตกหลายน้ำตกแล้วกลับมาที่จุดพักแรม จากที่ทำการฯ เดินเข้าไปชมน้ำตกอีกประมาณ 1.2 กิโล ก็ถึงตัวน้ำตก ชะอม แก่งคอย สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 น้ำตกโกรกอีดก น้ำตกโกรกอีดก อยู่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า การเดินทางไปเข้าน้ำตกโกรกอีดกเป็นเส้นทางเดินป่าขึ้นเขาเข้าป่าลึกซึ่งไม่มีเส้นทางเด่นชัดดังนั้นการเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูยน์เจ็ดคตให้นำทางเข้าไป สภาพเส้นทางเป็นธรรมชาติมากๆ จะต้องผ่านป่าผ่านลำธารหลายจุด ทรายริมลำธารเป็นโป่งผีเสื้อ ปกติจะมีฝูงผีเสื้อลงที่โป่งให้เห็นประจำ เห็ดต่างๆ ก็เยอะ มอส เฟิร์น และพืชพรรณในป่าฝนมีมากมาย น้ำตกแบ่งเป็น 3 ชั้น ความสูงโดยรวม 350 เมตร แต่สามารถชมได้เพียงชั้นล่างสุดเท่านั้น ทางขึ้นชั้นถัดไปเป็นหน้าผาสูงชันปีนป่ายขึ้นลำบากและอันตราย ชะอม แก่งคอย สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
11 ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม (ถ้ำบ่อปลา) อยู่ในบริเวณวัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม จากปากทางเข้าถ้ำจะปูด้วยหินอ่อนเป็นทางเดินชมทั่วบริเวณถ้ำโดยตลอด ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องขนาดใหญ่ 3 ห้อง ได้แก่ “ถ้ำบ่อปลา” มีปลาว่ายน้ำเข้ามาในบริเวณถ้ำเป็นจำนวนมาก ห้องที่ 2 ชื่อว่า “ถ้ำท้องพระโรง” มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีรูปร่างคล้ายเจ้าแม่กวนอิม และฮก ลก ซิ่ว ส่วนห้องที่ 3 ได้แบ่งซอยเป็นห้องเล็ก ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่หินงอกหินย้อยหลายรูปแบบ มีรูปร่างคล้ายหินปะการังซึ่งจะเข้าได้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ำจะปิดในวันธรรมดา เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา สองคอน แก่งคอย สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 เขาพระพุทธบาทน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย ที่ตำบลสองคอน มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน สลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม และที่ยอดเขาแหลมนี้จะพบเห็นนกจู๋เต้นเขาปูน ในวงศ์นกกินแมลงจะพบมากที่จังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นด้วยลักษณะของหน้าผาที่สูงชันแล้วยังอาจพบเห็นเลียงผา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ม้าพระอินทร์ อาศัยอยู่ในถ้ำสามเขา ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก หน้าผาที่วัดเขาพระพุทธบาทน้อยมีความสูงชัน จึงมีผู้จัดกิจกรรมปีนเขา เหมาะสำหรับนักปีนมือใหม่ ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการปีนผา สามารถร่วมกิจกรรมโรยตัวชมทิวทัศนืของที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักได้ ด้วยมุมมองที่เปิดโล่งรอบตัวมองเห็นทัศนียภาพของสระบุรี สองคอน แก่งคอย สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
13 วัดถ้ำศรีวิไล ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ศิลปะสมัยเชียงแสนและมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก สามารถเที่ยวชมทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นภูเขา สลับซับซ้อนสวยงามมาก หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 ทะเลสาบบ้านหมอ เป็นการขุดเอาดินขาวไปผลิตปูนจากการขุดเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง เมื่อฝนตกน้ำก็ขังเป็นบริเวณกว้างทำให้เป็นทะเลสาบ นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา หรือกางเต็นท์พักผ่อน นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยว อีกด้วย บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้ในแผ่นหิน ค้นพบในสมัย พระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ 108 ประ การ จึงโปรดให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอย-พระบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธบาท ซึ่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุต่างๆ เช่น เครื่องทรงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า พัดยศ ของพระสมัยต่าง ๆ และ ท่อประปาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาโปร่งปราบ เป็นสถานที่รักษาคนไข้ติดยาเสพติด ที่มีชื่อเสียง สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกนี้แม่ชีเมี้ยน ปานจันทร์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500ต่อมาเมื่อแม่ชีเมี้ยนเสียชีวิตลง หลวงพ่อจำรูญ ปานจันทร์ซึ่งเป็นหลานได้เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสืบต่อมา และได้รับรางวัลแมกไซไซ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2518 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) สถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเสด็จจากวังนารายณ์เมืองละโว้(ลพบุรี) ไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา ทรงผ่านประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ ... และสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งทรงเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาท ก็ได้เสด็จประทับพักแรมในถ้านารายณ์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี และจากจารึกอักษรผนังปากถ้ำก็ปรากฏหลักฐานว่า ถ้ำนี้ได้เคยเป็น ที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว ผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมและฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดตามประเพณีการปกครองแผ่นดินและ การสืบพระพุทธศาสนา เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 สวนรุกขชาติมวกเหล็ก มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ในลำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสองฟากของลำธารมีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 ทุ่งทานตะวัน เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน เป็นชื่อเรียกเทศกาลรวมๆ ในการจัดชมดอกทานตะวันในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย จะจัดขึ้นโดยจะมีในช่วงเดือนตุลาคม - เมษายน ของทุกปี โดยมีพื้นที่ปลูกใน อำเภอพัฒนานิคม บางส่วนของอำเภอเมืองลพบุรี รวมทั้งบริเวณโดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และรวมถึงพื้นที่ติดต่อกันในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
20 พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นตึกสองชั้นขนาดปานกลาง หันข้างให้สำนักงานเทศบาลที่หันหน้ารับถนน แต่เดิมเคยใช้เป็นตึกงานผลประโยชน์ เทศบาลตำบลแก่งคอยตั้งใจสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]