ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 พระตำหนักวังสวนบ้านแก้ว เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าฯรำไพพรรณี ทรงใช้เป็นที่ทรงงาน ทั้งเป็นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ สิ่งก่อสร้างใน บริเวณวังสวนบ้านแก้ว ได้แก่ พระตำหนักใหญ่ - เมืองจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 อ่าวคุ้งกระเบน อ่าวคุ้งกระเบน เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โครงการหนึ่งที่ศูนย์ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3 น้ำตกคลองนารายณ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) น้ำตกคลองนารายณ์เป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 3 (น้ำตกคลองนารายณ์) เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีชั้นเดียว ที่น้ำตกคลองนารายณ์มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งประเทศไทยที่ใช้ในพระบรมมหาราชวัง คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 อู่ต่อเรือเสม็ดงาม อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก หรือ อู่ต่อเรือเสม็ดงาม สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใช้เป็นอู่ต่อเรือ เมื่อครั้งเตรียมยกทัพไปตีพม่าเพื่อกู้เอกราชชาติไทยเมื่อ พ.ศ.2310 หน่วยโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้ขุดค้นซากเรือและตรวจสอบชั้นดินทางโบราณคดีตามริมฝั่งอ่าว พบแอ่งน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะคล้ายอู่เรืออยู่หลายแห่ง พร้อมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ของเรือโบราณ และสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเรือสำเภาจีนแบบฟูเจียนขนาดเล็กใช้สำหรับบรรทุกสินค้า มีใบสามเถาใช้หางเรือเสือ ขนาดเรือยาว 24 เมตร กว้าง 5 เมตร บริเวณใกล้เคียงมีโรงเก็บเรือจำลองและเรือของชาวบ้านที่เคยใช้กันในอดีต - เมืองจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่เยื้องกับศาลากลางจังหวัด ริมถนนเลียบเนิน มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ภายในสวนมีเกาะกลางน้ำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรม ราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราช ในบริเวณบึงที่ล้อมรอบเกาะนี้ นอกจากจะเป็นที่พายเรือเล่นแล้ว ยังใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัดอีกด้วย - เมืองจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 ค่ายเนินวง ค่ายเนินวง สร้างในรัชกาลที่ 3 มูลเหตุมาจากกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ซึ่งยกทัพเข้ามาตีหัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงนครราชสีมา อันเป็นที่เกิดวีรกรรมเท้าสุรนารีขึ้น ทางกรุงเทพฯส่งกองทัพขึ้นไปปราบปรามจนเจ้าอนุวงศ์หนีไปพึ่งญวนกลายเป็นเรื่องบาดหมาง ทำให้เกิดสงครามระหว่างไทยกับญวน จึงสร้างขึ้นเพื่อเตรียมรับศึกญวน นทบุรีเป็นหัวเมืองชายทะเล เดิมตั้งอยู่ที่ ต.บ้านลุ่มฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ภูมิประเทศไม่เหมาะจะเป็นฐานทัพ รัชกาลที่ 3 ทรงเกรงว่าญวนจะมายึดเอาได้จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เลือกหาชัยภูมิ มาได้ที่บ้านเนินวง เป็นเนินเล็กๆ พื้นที่สูงสามารถเห็นข้าศึกถึงปากแม่น้ำจันทบุรี เหมาะแก่การตั้งมั่นอย่างยิ่ง จึงลงมือสร้างเมื่อพ.ศ.2377 สร้างอย่างถูกหลักยุทธศาสตร์ โดยสร้างเป็นเมืองป้อม เมืองป้อมเนินวง เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีพื้นที่ประมาณ 270 ไร่ สร้างกำแพงสูง 6 เมตร ล้อมรอบมีป้อม คูน้ำ แลtประตูสี่ทิศ มีปืนใหญ่จุกช่องตามกำแพงเมือง ตั้งเรียงรายไปตามช่องใบเสมา ตั้งจังก้าพร้อมทำการยิง และเป็นปืนใหญ่ที่ขนาดกว้างปากลำกล้องน่าจะเกิน 155 มม.ค่ายเนินวง เป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้ตัวเมืองในเขต อ.เมือง จันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองจันทร์ และเป็นแหล่งโบราณคดี ที่มีสวนผลไม้ของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ คือ สวนสละ ที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี ที่เรียกกันว่า สละเนินวง เมื่อชมค่ายเนินวงแล้วก็ต้องมาชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ประวัติศาสตร์ใต้ท้องทะเล ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่ากับการศึกษาประวัติศาสตร์ในภาคพื้นดินจังหวัดจันทบุรีมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกาเดินเรือมาอย่างยาวนาน โบราณคดีต่างๆ ที่ถูกค้นพบใต้ท้องทะเล ถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่ กรมศิลปากรได้เริ่มมีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านโบราณคดีใต้น้ำขึ้นในประเทศไทยซึ่งจากการปฏิบัติงานสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำในท้องทะเลไทย ทำให้มีจำนวนโบราณวัตถุจากแหล่งเรือสำเภาโบราณจมเพิ่มมากขึ้น การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกับการปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีของไทย จึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินงานเป็นลำดับต่อมา ประกอบกับในปี พ.ศ.2535 กองทัพเรือและกรมศิลปากรได้ตรวจยึดโบราณวัตถุจำนวนมากจากชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุจากซากเรือสำเภาโบราณจมใต้ ทะเลบริเวณอ่าวไทย นับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่พบจากท้องทะเลไทย ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยในการสืบค้นความเป็นมา และบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจการพาณิชย์นาวีในอดีตได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้กรมศิลปากรจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดสร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม อนุรักษ์ ศึกษาและจัดแสดงด้านประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวี โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2537 ณ บริเวณโบราณสถานค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
7 วัดทองทั่ว ปัจจุบันวัดทองทั่วอยู่ใกล้โบราณสถานเมืองเพนียด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมขอมโบราณ โดยมีหลักฐาน จากโบราณวัตถุที่ค้นพบ และมี วัดเพนียด ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อยู่ห่างจากวัดทองทั่วทางทิศใต้ไปประมาณ 400 เมตร ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งใหม่ คือวัดทองทั่วในปัจจุบัน วัดทองทั่วตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีและห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 เกาะแมว เป็นเกาะที่มีหมู่บ้านเล็กๆ และประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
9 วัดชากใหญ่ วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล) คำว่า ชาก เป็นชื่อต้นไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งในขณะนั้น พระอาจารย์มหาบัวได้มาจำพรรษาที่วัดนี้โดยมีญาติโยมซื้อที่ดินถวายเป็นเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งานเศษ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่) วัดนี้เป็นป่าใหญ่มีต้นไม้นานาพันธุ์และมีต้นยางพาราผสม ในเวลานั้นวัดนี้ใช้เป็นที่พักสงฆ์ที่เพียงกุฏิทำด้วยใบจากมุงหลังคาจากกั้นฝาจาก ซึ่งพระอาจารย์มหาบัวให้พระสงฆ์อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงเวลานั้นยังไม่มีถาวรวัตถุใดๆ เกิดขึ้น พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
10 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ดำเนินการสร้างสวนพันธุ์ไม้หอมขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส เจริญพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบันมีพื้นที่ 2.5 ไร่ รวบรวมพันธุ์ไม้หอมไว้ ประมาณ 120 ชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้หอมในท้องถิ่น และจากถิ่นอื่นๆ ไว้เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ตระหนักถึง คุณค่า และความหลากหลาย ทางชีวภาพ ภายในสวนพันธุ์ไม้หอม มีการออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้หอมแต่ละชนิด และจัดแบ่งพันธุ์ไม้หอม ออกเป็นกลุ่มตามยุคสมัยต่างๆ ได้แก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตะปอน ขลุง จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 ป่าชายเลนท่าสอน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จันทบุรี คือศูนย์การเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ ที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ และเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน บ่อ ขลุง จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 บางชัน หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถล่องแพชมทิวทัศน์ป่าโกงกางบริเวณป่าชายเลนได้ และยังมีอาหารทะเลสดๆ กับบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย บางชัน ขลุง จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
13 รอยพระพุทธบาทพลวง ตำนานพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี รอยพระพุทธบาท อยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏ หรือเขาพระบาท ตำบลพลวง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,079 ฟิต รอยพระพุทธบาทนี้จะมีมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีประวัติเล่ามาว่าเมื่อ พ.ศ.2397นายติ่ง หรือสมุนติ่ง กับพวกซึ่งอาชีพในการหาไม้กฤษณากะสำนักได้พากันไปหาไม้กฤษณากะสำนักที่บนเขานี้ และได้ไปตั้งที่พักอยู่บนเขานี้ด้วย ตอนกลางวันต่างก็พากันออกไปเที่ยวแสวงหาโชคลาภตามป่าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อออกไปจากที่พักไปหาไม้กฤษณาในป่าแล้วได้พากันไปนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ลานหินบนยอดเขาแห่งหนึ่ง พอหายเหนื่อยแล้วก็พากันเดินกลับที่พัก แต่เดินกันไปมาก็ปรากฏว่าได้วกกลับมาที่ลานหินเดิมนั้นอีก เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักจึงได้พากันนั่งพักเหนื่อยยังลานหินนั้นอีก เพื่อนของสมุนติ่งคนหนึ่งได้ถอนหญ้าที่ลานหินนั้น เพื่อจะนอนก็ปรากฏว่าพบแหวนนาคขนาดใหญ่วงหนึ่ง ขนาดสวมหัวแม่เท้าได้สบาย เมื่อปรากฏเช่นนั้นทุกคนก็เข้าใจว่า ที่ตรงนี้คงจะมีทรัพย์สมบัติมากจึงได้ช่วยกันถอนหญ้าบนลานหินนั้นจนหมดแต่ก็ ไม่พบอะไรอีก นอกจากลานหินซึ่งมีรอยเท้าขนาดใหญ่ของมนุษย์ยาวประมาณ 5 ฟิตเศษกว้างประมาณ 2 ฟิตเศษ และทั้งรอบเท้านั้นมีลวดลายเป็นกงจักรและก้นหอย และหลังจากที่สมุนติ่งกับพวกก็กลบรอยพระบาทแล้ว ก็พากันกลับไปที่พักได้โดยสะดวก แต่สมุนติ่งเป็นคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องรอยพระบาทจึงไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง ต่อมาที่วัดพลับ ตำบลบางกะจะ ซึ่งเป็นเมืองเก่าของจังหวัดจันทบุรีได้มีงานเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาท สมุนติ่งได้ไปปิดทองรอยพระบาท กับพี่ชาย แกรู้สึกแปลกใจมากที่รอยพระพุทธบาทนี้ช่างเหมือนกับที่แกเห็นอยู่บนลานหินยอดเขาคิชฌกูฏ เมื่ออดใจไม่ได้จึงได้พูดให้พี่ชายฟังพี่ชายจึงได้เรียนให้หลวงพ่อเพ็ชรเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดทราบ ท่านเจ้าคณะจังหวัดจึงเรียกสมุนติ่งไปสอบถาม และให้พระภิกษุ 2 รูปตามสมุนติ่งไปดูในวันต่อมาและเมื่อพิจารณาแล้วได้ลงความเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทอันแท้จริง และได้ตรวจดูตามบริเวณนั้นจนทั่วพบหินก้อนหนึ่งใหญ่โตมากตั้งอยู่ใกล้รอยพระพุทธบาท มีรอยมืออีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามกับรอยพระพุทธบาท ห่างจาก รอยพระพุทธบาทประมาณ 15 วา มีรอยเป็นรอยรถอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บนลานหินรอยพระพุทธบาทมีหินก้อนใหญ่โตมาก ลักษณะคล้ายบาตรพระตะแคง ตั้งลอยอยู่เรียกว่า ลูกบาตร มองเห็นแต่ไกลและมีหินก้อนหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปรากฏว่าเป็นรูปช้างหมอบ ภายใต้ท้องช้างเป็นถ้ำ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีถ้ำ 1 ถ้ำ ชื่อว่า ถ้ำสำเภอใต้แผ่นหินรอยพระบาทเป็นถ้ำชื่อ ถ้ำฤาษี จากถ้ำฤาษีทะลุออกไปยังบ่อน้ำแห่งหนึ่งเป็นบ่อติดอยู่ในซอกหิน กว้างประมาณเท่าขันตักน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำพุออกมาจากหินตลอดเวลา แต่น่าประหลาดที่น้ำในบ่อนี้ไม่รู้จักหมดแม้จะตักใช้กันเท่าใด ๆ ก็ไม่หมด และเหนือขึ้นไปจากลานหินรอยพระพุทธบาทขึ้นไปมีก้อนหินใหญ่ตั้งอยู่ 2-3 ก้อน แต่ละก้อนใหญ่โตขนาดบังกะโล ชาวบ้านเรียกว่าห้างฝรั่ง เพราะฝรั่งได้ขึ้นไปส่องกล้องทำแผนที่และพักอยู่บนนี้ พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อยู่ในท้องที่ตำบบพลวง ตำบลตะเคียน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลฉมัน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร (36444.05 ไร่) สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาที่มีความสมบูรณ์ หลากหลายไปด้วยพันธ์พืชและพันธ์สัตว์เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดจันทบุรี ยอดเขาที่สูงทุ่ดคือยอดเขาพระบาทหรือเขาเขาคิชฌกูฏ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1000 เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเขาเขาคิชฌกูฏ บนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทปรากฎอยู่บนลานหินกว้าง และยังมีหินก้อนใหญ่เรียกว่าหินรูปบาตรเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และจะเปิดให้นมัสการรอยพระพุทธบาทในช่วงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 วัดเขาสุกิม วัดเขาสุกิม สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารณ์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณวัดกว้างขวาง ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ภายในวัดมีศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบรณล้ำค่าต่างๆ มากมาย เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 หาดคุ้งวิมาน หาดคุ้งวิมาน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนายายอาม ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณกิโลเมตร เป็นชายหาดที่เงียบ สงบ และมีทัศนียภาพที่สวยงามถนนเลียบหาดคุ้งวิมานเป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ท่องเที่ยวเหมาะแก่การพักผ่อนประมาณเดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคมคุ้งวิมานมีลักษณะ เป็นหาดทราย สีเหลือง ที่ริมชายหาดมีร้านค้าบริการ อาหารเครื่องดื่มและห้องอาบน้ำจืด บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การ พักผ่อน มีสถานที่สำหรับพักแรม สนามไชย นายายอาม จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
17 หาดเจ้าหลาว เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียดสุดสายตามีบรรยากาศสงบเงียบ ชายหาดทิวสนตลอดแนวชายหาด เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารและที่พักเปิดให้บริการ คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
18 หาดแหลมเสด็จ “หาดเจ้าหลาว” เป็นหาดทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เมื่อน้ำลง แนวสันทรายจะโผล่พ้นน้ำ ทอดเป็นแนวยาวไปจรดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ส่วนชายหาดด้านตะวันออกเป็นแหลมหิน บริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลที่น่าชม จะเดินเล่นตามเนินเขา หรือจะมานั่งตกปลาเก๋าก็ได้ จากหาดนี้ไปไม่ไกล สามารถออกไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นได้ หาดเจ้าหลาวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีทั้งที่พักและร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อในความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปูดำ หมึก ปลากะรัง ปลากะพง ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม สามารถหาเช่าเรือท้องกระจกได้ตามร้านอาหารหรือที่พักบริเวณริมหาด ค่าเช่าประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
19 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาบายศรี ชุมชน ตำบลเขาบายศรีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ตามสภาพของสังคมเกษตรกรรม “ชาวสวน” ด้วยความอุดสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน .และการสั่งสมภูมิปัญญาในการทำสวนผลไม้มาอย่างยาวนาน ทั้งพืชพันธุ์ผลไม้พื้นบ้านเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 100 ปี ที่ยังมีให้เห็น อาทิ ทุเรียน โบราณสถาน เงาะ พันธุ์พื้นบ้าน ลางสาด มังคุด มะปราง สละ ฯลฯ รวมถึงสมุนไพรพื้นบ้านด้วย เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
20 ล่องแก่งวังขอนชาเลย์ เป็นกิจกกรมที่ท้าทาย อยู่ในวังขอนชาเล่ย์ จุดประสงค์ในการสร้างที่นี่ขึ้นมา เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกับการท่องเที่ยวแบบผจญภัยและส่งเสริมมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]