ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทอง ฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก นั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.29 เมตร สูง 4 เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเคารพนับถือมาก น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 ศาลากู่แก้ว หรือที่รู้จักกันในนามวัดแขก สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนาสามารถนำมาผสมผสานได้มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปเทพฮินดูต่างๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 ตลาดท่าเสด็จ อดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.หนองคาย เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับผู้ซึ่งต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงอย่างคึกคัก คนท้องถิ่นจึงนิยมเรียกชื่อตลาดแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “ตลาดท่าเรือ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พร้อมด้วย “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดหนองคาย และได้เสด็จฯขึ้นจากเรือพระที่นั่ง ณ ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขงแห่งนี้ สุดท้าย “ตลาดท่าเรือ” จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็น “ตลาดท่าเสด็จ” ดังเช่นในปัจจุบัน ภายหลังจากที่มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาวอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2537 จุดผ่านแดนถาวรก็ได้ถูกย้ายจากตลาดท่าเสด็จไปยังสะพานมิตรภาพฯ (หากนักท่องเที่ยวต้องการจะเดินทางข้ามฟากไปมาระหว่างประเทศไทย – ลาว จะต้องไปติดต่อ ณ จุดผ่านแดนถาวรบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพฯ) คงเหลือท่าเรือไว้ให้สำหรับคนท้องถิ่นชาวไทยและชาวลาวใช้เรือข้ามฟากเดินทางไปมาหาสู่กันได้จนมาถึงในปัจจุบัน การเดินทาง จากแยกอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่า ใช้ถนนประจักษ์ศิลปาคมมุ่งหน้าไปทางวัดโพธิ์ชัยประมาณ 400 เมตร พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหายโศก ผ่านโรงแรมพรรณทวี พบสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาเข้าถนนมีชัย ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์จะพบวัดศรีษะเกษทางขวามือ ฝั่งตรงข้ามเป็นซอยเข้าตลาดท่าเสด็จ นักท่องเที่ยวอาจหาสถานที่จอดรถใกล้ๆ กับทางเข้าตลาดท่าเสด็จได้ยาก แนะนำให้จอดรถภายในที่ทำการไปรษณีย์ , วัดศรีษะเกษ หรือ วัดศรีคุณเมืองแล้วเดินไปยังตลาดท่าเสด็จจะดีที่สุด สถานที่จอดรถบางแห่งข้างต้นอาจต้องเสียค่าบริการครับ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวงตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งเดียวเท่านั้นในจังหวัดหนองคาย เป็นอนุสาวรีย์เทิดทูนความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในการปราบฮ่อ ในปี ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม รับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่เมืองหนองคายเพื่อบรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบฮ่อ ตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 วัดพระธาตุบังพวน สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าจันทร์บุรี ผู้ครองนครเวียงจันทร์ ได้มีการบูรณะอีกครั้งในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยโปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์เดิมไว้ ทางกรมศิลปากรได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี 2522 และปี 2524 ได้ประกาศเป็นเขตโบราณสถาน - เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
7 พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางน้ำ พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ เดิมชื่อพระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนม จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค 7 พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 17.2 เมตร ย่อมุมที่ฐาน และมีความสูงประมาณ 28.5 เมตร หักออกเป็น 3 ท่อน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวนในหนังสืออุรังคธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนม ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุหล้าหนองว่า พระธาตุองค์นี้ สร้างโดยพระอรหันต์ 5 องค์ ประกอบด้วย พระมหารัตนเถระ, พระจุลรัตนเถระ, พระมหาสุวรรณปราสาทเถระ, พระจุลสุวรรณปราสาทเถระ และพระสังฆวิชัยเถระ ที่ล้วนเป็นศิษย์พระพุทธรักขิต พระธรรมรักขิต พระสังฆรักขิต พระอรหันต์ทั้ง 3 องค์ พระอรหันต์ทั้ง 5 ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า จากประเทศอินเดียมาพร้อมกันและได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้พร้อมกัน 6 แห่ง คือ พระธาตุหอผ้าหอแพ บ้านทรายฟอง เมืองหาดทรายฟอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระธาตุหัวเหน่า 29 องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระอุรังคธาตุ หรือพระธาตุหน้าอก บรรจุไว้ที่พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุบังคล หรือกระเพาะอาหาร บรรจุไว้ที่พระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย พระธาตุเขี้ยวฝาง 7 องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุโพนจิกเวียงงัว อำเภอเมืองหนองคาย พระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา 9 องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุเมืองลา หรือ พระธาตุหล้าหนอง อำเภอเมืองหนองคาย โดยพระธาตุหล้าหนองนี้ตั้งอยู่กลางบริเวณวัดธาตุ หรือวัดสิริมหากัจจายน์ ชุมชนวัดธาตุ เทศบาลเมืองหนองคาย พระธาตุองค์นี้มีขนาดใกล้เคียงกับองค์เจดีย์พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งบริเวณวัดธาตุแห่งนี้มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง พอถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวกรากจะกัดเซาะตลิ่งบริเวณวัดธาตุจนพังทลายหายไป ซึ่งตามประชุมพงศาวดาร ภาค 70 ได้บันทึกไว้ว่า น้ำโขงกัดเซาะตลิ่งพังเข้าไปจนถึงองค์พระธาตุหล้าหนอง และพระธาตุได้พังลงในแม่น้ำโขง เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 เวลาใกล้ค่ำ ร.ศ.66 จ.ศ.1209 พ.ศ. 2309 ฟรองชีวการ์นิเยร์ ชาวฮอลันดา หนึ่งในคณะสำรวจอินโดจีนในอาณาจักรล้านช้าง ได้วาดภาพลายเส้นของพระธาตุหล้าหนองนี้ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2411 พร้อมคำบรรยายภาพว่า ปิรมิด หรือองค์พระธาตุตั้งอยู่บนพื้นที่รูปครึ่งวงกลมที่ถูกตัดขาดจากฝั่งแม่น้ำด้านขวา หรือฝั่งไทย โดยปิรมิดแห่งนี้ถูกน้ำพัดขาดจากที่ตั้งเดิมบนริมฝั่งสิบปีมาแล้วและยังเอียงลงสู่น้ำราวกับเรืออับปางที่พร้อมจะจมลง ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 น้ำตกธารทอง น้ำตกธารทองมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็กๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตร และไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด ช่วงเวลาที่มีน้ำมากเหมาะแก่การมาเที่ยวชม คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม บริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ผาตั้ง สังคม หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
9 น้ำตกธารทิพย์ (วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์) เป็นน้ำตกที่สูงและสวยงามท่ามกลางป่าเขียวขจี แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ด้านล่างเป็นน้ำตก ชั้นนแรกสูงประมาณ 30 เมตร ไหลจากหน้าผาเป็นสายยาวสีขาวสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 100 เมตร ต้องปีนขึ้นไปตามเส้นทางที่ทำไว้ และชั้นที่ 3 สูงประมาณ 70 เมตร มีน้ำไหลอยู่ตลอดปี และจะมีน้ำมากในฤดูฝน บ้านม่วง สังคม หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 วัดผาตากเสื้อ วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว มองเห็นแม่น้ำฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงเกิดเป็นดอนที่สวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้ นอกจากนั้นห่างออกเป็นจากวัดผาตากเสื้อ ประมาณ 7 กิโลเมตร จะมีวัดศรีมงคล หรือวัดถ้ำเพียงดิน ที่เล่าขานกันมาแต่โบราณว่าเป็นรูพญานาคที่โผล่มาจากแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปภายในถ้ำได้ ผาตั้ง สังคม หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 หมู่บ้านทำยาสูบ หมู่บ้านทำยาสูบ ตั้งอยู่บริเวณ บ้านโพนสา ถ.ชลประทาน ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เดินทางจาตัว อ.เมืองหนองคายไปยัง อ.ท่าบ่อ ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสามารถใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรืจะใช้บริการรถโดยสาร บริเวณแหล่งท่องเที่ยวจะพบเห็นไร่ยาสูบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพปลูกยาสูบเป็นหลัก จะเห็นแต่ละหลังคาเรือนมีการตากใบยาสูบ โดยการหั่นใบยาสูบแล้วนำออกตากบริเวณบ้านของตัวเอง สร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็น การทำยาสูบถือว่าเป็นอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน เป็นวิถีชีวิตที่มีการสืบทอดมานานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เริ่มเตรียมดินปลูก การดูแล จนถึงการเก็บเกี่ยวและขนส่ง มีขั้นตอนการแปรรูปที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ มีโรงบ่มใบยาสูบโดยภูมิปัญญาดั้งเดิม จนถึงโรงบ่มที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการ โดยจะพบเห็นได้ทั่วไปภายในหมู่บ้าน ทำให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจแวะเข้าชมหมู่บ้านยาสูบ โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
12 หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ อยู่บริเวณเส้นทางจากหนองสองห้องไปอำเภอท่าบ่อ จะมองเห็นตะแกรงไม้ไผ่ตากแผ่นยออยู่เป็นระยะริมถนน แผ่นกระยอเป็นแผ่นแป้งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำหรับทำอาหารเวียดนาม เช่น ปอเปี๊ยะและแหนมเนือง มีการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของหนองคาย พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 หมู่บ้านประมงน้ำจืด อยู่ที่บ้านหัวทราย ตามเส้นทางท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพทำการประมงน้ำจืด มีการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต และปลาดุกเทศ โดยจัดส่งไปจำหน่ายยังกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคอีสาน พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 สะพานมิตรภาพไทยลาว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตั้งอยู่บริเวณ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย การเดินทางสะดวกสามารถใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถโดยสารระยะทางจากตัวเมืองถึงสะพานประมาณ 2 กิโลเมตร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชาวอีสานและชาวลาวเรียกว่า “ขัวมิดตะพาบ” (ขัวหมายถึงสะพาน) สะพานแห่งนี้กว้าง 15 ม. ยาวประมาณ 1,200 ม. สร้างเชื่อมระหว่างบ้านจอมมณี ต. มีชัย อ. เมืองหนองคาย ไปยังบริเวณท่านาแล้ง แขวงนครเวียงจันทน์ มีทางเดินรถสองช่องทาง ช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับรางรถไฟ เพื่อเตรียมขยายเส้นทางรถไฟจากหนองคายไปลาวนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมบนสะพานได้ โดยมีช่อง ทางขึ้นอยู่ใต้สะพาน ในช่วงเย็นทัศนียภาพแม่น้ำโขงจะสวยงามน่าชมมากสะพานนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 3 ปี จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ลาว ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดสะพานแห่งนี้ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2537 หลังเสร็จพระราชพิธี พระองค์เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ หอคำ พระบรมมหาราชวังของเจ้ามหาชีวิตหรือกษัตริย์ลาวในอดีตเป็นเวลา 1 คืน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีชื่อเสียงที่รู้จักทั้งคนไทยและประเทศลาวและมีความสัมพันธ์กับชุมชนทั้งสองประเทศสูง ไม่ว่าเป็นการติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว ร่วมการเดินทางเพื่อพบญาติมิตร มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
15 พระสุธรรมเจดีย์ วัดอรัญญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์ วัดอรัญบรรพต ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายหลวงปู่ ซึ่งมีประชาชนเข้านมัสการ กราบไหว้เป็นจำนวนมาก บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 หาดจอมมณี หาดจอมมณี ตั้งอยู่ที่ ม.1 บ้านจอมมณี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดทรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำโขง หาดแห่งนี้จะมีความยาวประมาณ 200 เมตร และจะปรากฏให้เห็นตอนน้ำลดในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมของทุกปีและจะถูกน้ำท่วมในฤดูฝน ช่วงเดือนเมษายนจะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดและจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก หาดจอมมณี ได้รับการเรียกขานว่าเป็น พัทยาอีสาน อีกทั้งทิวทัศน์ในบริเวณหาดทรายยังสามารถมองเห็นบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ได้อย่างชัดเจน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเป็นประเภทหาดทรายริมน้ำ ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติถูกทำลายเกือบทั้งหมดโดยจะมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาแทนที่ เช่น สะพาน โรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆที่สร้างขึ้นบริเวณแหล่งท่องเที่ยว สัตว์และพืชที่พบเห็นเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วๆไป ไม่มีความหลากหลาย ภูมิทัศน์โดยรอบยังมีความสวยงามเนื่องจากติดแม่น้ำโขง และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีชุมชนจะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์โดยจะมีนักท่องเที่ยวสนใจและเข้าร่มกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
17 น้ำตกวังน้ำมอก น้ำตกวังน้ำมอก เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของ จ.หนองคาย มีความสวยงามที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมน้ำตกอย่างสะดวก นอกจากน้ำตกแล้ว ยังมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาธรรมชาติอีกด้วย ในแต่ปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมน้ำตกอยู่สม่ำเสมอ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
18 พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2440-2444 สร้างเป็นที่ว่าราชการเมืองหนองคาย พ.ศ. 2472 จึงได้งบประมาณมาสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้น ส่วนอาคารหลังเติมใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการหนอยงานอื่น พ.ศ. 2544 ได้งบประมาณมาปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นหอวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2549 สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 วังบัวแดง วังบัวแดงเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,000 ไร่ ส่วนบัวแดงมีพื้นที่ 400 ไร่ มีทั้งบัวแดงและบัวขาว มีนกนานาชนิดมากกว่า 10 ชนิด บินมาหากินที่วังบัวแดง เช่น นกไก่น้อย นกไก่นา นกเป็ดน้ำ นกนางแอ่น เป็นต้น และมีกิจกรรมตกปลาด้วย เช่น ปลานิล ปลาเล้ง ปลาตะเพียร ราคา 100 บาท/คน ช่วงท่องเที่ยวอยู่ระยะช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม ของทุกปี - เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ ครม. ครั้งที่ 44/2546 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาการจิวัยด้านการประมง การวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว เริ่มการก่อสร้างเมื่อต้นปี 2549 และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เริ่มทอดลองเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2552 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 179.39 ล้านบาท หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]