ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
41 หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแพรวาบ้านโพน เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยมือ มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม เป็นศิลปะที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
42 หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่เชิงเขามีชาวผู้ไทอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นหมู่บ้านนำร่องในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวผู้ไท พักแรมแบบโฮมสเตย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
43 พระธาตุยาคู มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเจดีย์ทรงแปด รูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยาเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีปูนปั้นประดับ สร้างในสมัยทวารวดี หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
44 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว มีสภาพป่าเด่นชัด คือ ป่าเต็งรัง และมีการปลูกป่าเสริม เช่น พลวง เต็ง แดง เป็นต้น มีนกที่น่าสนใจ เช่น นกกระสานวล นกยางโทน - สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
45 เกาะมหาราช เกาะมหาราช เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ยื่นออกไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เป็นสวนสาธารณะและพักผ่อนอยู่ริมฝั่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ตรงข้ามกับแหลมโนนวิเศษของ อำเภอสหัสขันธ์ สามารถนั่งเรือหรือแพขนานยนต์ข้ามฟากถึงกันได้ ในบริเวณเกาะมหาราชมี ศาลาที่พักซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อน หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
46 น้ำตกตาดทอง น้ำตกมีความสวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น น้ำใสไหลเย็นตลอดปี คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
47 อ่างเลิงซิว เป็นสวนสาธารณะที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การตกปลา การออกกำลังกายเป็นต้น บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
48 พระพุทธสถานภูปอ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ โดยฝีมือช่างสมัยทวาราวดีจำหลักบนหน้าผา 2 องค์ บริเวณภูปอยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 213 กิโลเมตรที่ 59 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านโจด-บ้านนาจารย์-นาคอกควาย ประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างสมัยทวาราวดี จำหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนในท้องถิ่นจะจัดงานสมโภชพระพุทธไสยาสน์ขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
49 วัดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร วัดกลางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างต่อเติมจากพระอุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา บานประตูไม้แกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนหน้าต่างแกะสลักเป็นชาดกเรื่องต่าง ๆ ด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถมีทวารบาลปูนปั้น ภายในพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก บริเวณศาลาใกล้กับพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปลักษณะงดงามที่พระแท่นมีรอยจารึกเป็นภาษาไทยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าคูนาขาม พระชัยสุนทร (กิ่ง) ได้นำมาเป็นพระพุทธรูปศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หากปีใดฝนแล้งประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝนเสมอ นอกจากพระพุทธรูปองค์ดำแล้ว วัดกลางยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดกว้าง 1 ศอก ยาว 4 ศอก ทำด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยละว้าปกครอง เดิมอยู่ริมลำปาวใกล้แก่งสำโรงแต่ต่อมาตลิ่งลำปาวพังเข้ามาทุกปี ชาวเมืองเกรงจะถูกน้ำเซาะทำลาย จึงได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดนี้ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
50 พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัด (อาคารเดิม) จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิต อาชีพหัตถกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ หอเจ้าบ้านกาฬสินธุ์ ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับศาลหลักเมือง ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองกาฬสินธุ์และผู้คนที่มาอาศัยทำมาหากินในเมืองกาฬสินธุ์เคารพกราบไหว้บูชา บนบานขอพรและจัดบวงสรวงเป็นประจำทุกปีในเดือนหก โดยมีพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ศาลปู่แฮ่ ศาลปู่หาร ศาลปู่กุลาบุญโฮม และศาลปู่โง้ง ตั้งแต่สมัยการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์สืบมาทุกปี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
51 วัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว) วัดอยู่บนยอดภูเขาภูค่าว บริเวณยอดเขาด้านทิศตะวันตกมีพระนอน แกะสลักบทแผ่นผา อายุนับพันปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวกาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
52 วัดสักกะวัน วัดสักกะวันเป็นสถานที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์จำนวนมาก โดยซากกระดูกบางส่วนได้นำมาจัดแสดงที่ศาลาวัด มีการจัดนิทรรศการแสดงความเป็นมาของบการเกิดไดโนเสาร์ยุคต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพการขุดค้นพบซากกระดูกเหล่านี้ นอกจากนั้น ห่างจากศาลาวัดไปประมาณ 100 เมตร มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ฝังอยู่ในพื้นดินบริเวณเชิงเขา ได้รับการขุดแต่งโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเป็นซากกระดูกไดโนเสาร์ชนิดซอโรพอต ประมาณ 7 ตัว ซึ่งอยู่ในยุคครีเทเชียส อายุประมาณ 130 ล้านปี สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
53 พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ไดโนเสาร์) พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า พิพิธภัณฑ์สิริธร การจัดแสดงภายในอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การกำเนิดโลก ส่วนที่ 2 การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ จนถึงการกำเนิดมนุษย์ ส่วนที่ 3 เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันกำลังจัดแสดงนิทรรศการ “ซากดึกดำบรรพ์ปลาภูน้ำจั้น” ซึ่งเป็นซากปลาน้ำจืดโบราณพันธุ์ใหม่ของโลกซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีชื่อว่า เลปิโดเทส มีความยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตรอยู่ในยุคมีโซโซอิก หรือ 65 ล้านปีที่แล้ว ช่วงเดียวกับไดโนเสาร์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
54 เมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองฟ้าแดดสงยาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกมลาไสย มีซากอิฐปนดินคูเมืองสองชั้น มีลักษณะเป็นท้องน้ำที่พอมองเห็น คือพระธาตุยาคู ผังเมือง รูปไข่ แบบทวาราวดีแต่มีตัวเมืองสองชั้น เชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวของเมือง พระพิมพ์ดินเผามีลักษณะเป็นอิทธิพล ของสกุลช่างคุปตะรุ่นหลัง อายุประมาณ 1,000 - 2,000 ปี หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
55 น้ำตกตาดสูง น้ำตกตาดสูง อยู่ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีลานหินสไลเดอร์ธรรมชาติกว้างใหญ่ มีบรรยากาศตามธรรมชาติที่เย็นสดชื่น นำความประทับใจให้แก่ผู้มาท่องเที่ยวอย่างยิ่ง มีลักษณะเด่น และสำคัญคือ เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่ง ส่วนการเข้าถึงนั้น เดินทางตามเส้นทาง 2030 กุฉินารายณ์ – คำชะอี และแยกไปทางขวามือที่บ้านโคกโก่ง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
56 ภูผาผึ้ง (ลานหินปุ่มหินแตก) เป็นลานหินที่มีลักษณะตะปุ่มตะปั่ม แปลกตา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่สวยงาม นักท่องเที่ยว ที่เดินทางศึกษาธรรมชาติ นิยมแวะพักชมทัศนียภาพ ณ บริเวณนี้ หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
57 ถ้ำฝ่ามือแดง ถ้ำฝ่ามือแดง เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ พบภาพฝ่ามือแดงบริเวณหลืบหินทราย ลึกประมาณ 7เมตร สูง 3เมตร ยาว 50เมตร ขนาดเท่ามือผู้ใหญ่ 4ภาพ ขนาดเล็ก 2ภาพ โดยวิธีเอามือทาบกับผนังหินและพ่นสีแดงเรื่อๆ หน่วยศิลปากรที่ 7สำรวจพบเมื่อปี พ.ศ. 2507 หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
58 ภูน้ำจั้น (ฟอสซิลปลาโบราณ ) เป็นซากฟอสซิลที่พบใน วนอุทยานภูน้ำจั้น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน สามารถขุดพบฟอสซิลปลาโบราณมากถึง 200 ตัว เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
59 น้ำตกผานางคอย ความเป็นมาของที่เที่ยวน้ำตกผานางคอยนี้ มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า ชาวบ้านบางคนบ้างก็ให้ชื่อตามนิทานเรื่องจันทโครพ เป็นความเชื่อที่ว่านางโมรา หลังจากที่ถูกสาปให้เป็นชะนีแล้ว ได้มารอคอยจันทโครพอยู่ที่นี่จนตาย เพราะชาวบ้านได้ยินเสียงชะนีร้องโหยหวนที่นี่อยู่เป็นประจำ ส่วนอีกเรื่องเล่าอีกเรื่อง บ้างก็มีการเล่าต่อๆ กันมาว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง มานั่งรอคอยแฟนหนุ่ม ซึ่งเขาทั้งสองนั้นเป็นแฟนกันแล้วนัดกันมาเจอกันที่หน้าผาแห่งนี้ แต่ฝ่ายชายโดนกักตัวไว้เพื่อบังคับให้แต่งงานกับสาวอีกนางหนึ่งซึ่งตนไม่ได้รักสาวนางนี้เลย ส่วนหญิงสาวนั้นที่มานั่งรอแฟนของตนเองอยู่เป็นประจำ จนรอคอยมานานแสนนาน แต่แฟนหนุ่มของเธอนั้นก็ไม่มาซักที จากนั้นหญิงสาวก็ได้ร้องไห้ไม่หยุดด้วยความเศร้าเสียใจที่ฝ่ายชายหนุ่มไม่มาตามนัด หญิงสาวจึงได้ตัดสินใจที่จะกระโดดน้ำตกเพื่อฆ่าตัวตายเป็นการประชดรัก จนฝ่ายชายพยายามดั้นด้นเพื่อจะมาที่น้ำตกตามที่ได้นัดจนได้ แต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าฝ่ายหญิงได้เสียชีวิตอยู่ที่ด้านล่างของน้ำตกเสียแล้ว ส่วนฝ่ายชายเสียใจเช่นเดียวกัน จึงตัดสินใจกระโดดหน้าผาตายตามหญิงสาวที่ตนเองรักไป นี่จึงเป็นที่มาของคำว่า “น้ำตกผานางคอย” นั่นเอง บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
60 ถ้ำพระถ้ำเซียน ถ้ำพระถ้ำเซียนเป็นถ้ำขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมน้อย อยู่ห่างไกลชุมชน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างลำบาก ไม่มีป้ายบอกทาง และถนนขรุขระ บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]