ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 เขาหินเหล็กไฟ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหัวหินได้โดยรอบ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้าง ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จากสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายจนน่าวิตกว่าจะมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติเอาไว้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดกรณีอันน่าสลด หากไม่เร่งดำเนินการรักษาสภาพธรรมชาติเอาไว้ ดังนั้น กรมป่าไม้จึงมีคำสั่ง ที่ 475/2532 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2532 ให้ นายจุมพล เจริญสุขพาณิชย์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 กองอุทยานแห่งชาติไปดำเนินการสำรวจเบื้องต้นที่ป่าบริเวณวนอุทยานปราณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเก่า-คลองคอย และกรมป่าไม้มีคำสั่ง ที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ให้นายสรรเพชร ราคา เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 กองอุทยานแห่งชาติ ไปดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดตั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยให้ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ผลการสำรวจพบว่า สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าผืนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกติดต่อกับชายแดนพม่า เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากมาย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งราษฎรได้บุกรุกพื้นที่ใช้ในการเพาะปลูก ส่วนใหญ่ทำไร่สับปะรด และเป็นที่อยู่อาศัย ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจที่ กษ 0713(กร)/19 ลงวันที่ 29 มกราคม 2536 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 สมควรกำหนดพื้นที่ป่ากุยบุรีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการเพิกถอนป่ากุยบุรี และดำเนินการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 605,625 ไร่ โดยได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่ากุยบุรี ในท้องที่ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ตำบลศิลาลัย ตำบลศาลาลัย ตำบลไร่เก่า ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด ตำบลหาดขาม ตำบลสามกระทาย ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี และตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 20ก วันที่ 25 มีนาคม 2542 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 90 ของประเทศไทย - กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3 หาดเขากะโหลก - NULL ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 หาดสวนหลวง หาดทรายค่อนข้างเงียบเหมาะสำหรับการพักผ่อน และเล่นน้ำ - บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด คลองเขาแดง (ล่องคลอง) การล่องเรือชมธรรมชาติที่ คลองเขาแดง นี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอกุยบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลน พันธุ์พืช สัตว์นานาชนิด วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจกับสองฝั่งคลอง ที่ตั้งของหมู่บ้านจะติดกับภูเขาที่มีหน้าผาสีแดง จึงได้เป็นที่มาของหมู่บ้านเขาแดงนั่นเอง - กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6 อุทยานเขาหินเทิน เป็นบริเวณที่มีก้อนหินขนาดใหญ่หลายก้อนวางซ้อนและเกยกันอยู่ตามธรรมชาติ เป็นสิ่งอัศจรรย์ แปลกตา มีด่านสิงขรตรงชายแดนไทย-พม่า - เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 หาดดอนต้นสน หาดทรายที่สงบเงียบ ร่มรื่น ในฤดูแล้งสามารถนำรถยนต์ ไปจอดใกล้ชายหาดได้ หากน้ำลงสามารถเดินเลาะ ชายหาดไปยังหาดทรายที่เขาแร้งได้ - สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
8 เขาช่องกระจก เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดย่อมสูง 245 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯในบริเวณวัดธรรมิการามวรวิหาร ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต จำนวน396ขั้น ในปี พ.ศ. 2497 พระเทพสุทธิโมลี(หลวงพ่อปิ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ได้รับมอบเขาช่องกระจกจังหวัดให้อยู่ในความดูแลของวัด อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 หาดสามพระยา (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) หาดสามพระยาอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงาม เงียบสงบ ท่ามกลางดงสนทะเล เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนเรียงรายตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นยอดหินปูนแหลมหยักคล้ายฟันเลื่อยทอดขนานไปกับชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และมีเกาะน้อยใหญ่อยู่รวม 6 เกาะ พบถ้ำขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ ทั้งถ้ำพระยานคร ถ้ำแก้ว และถ้ำไทร ซึ่งล้วนมีหินงอกหินย้อยงดงาม โดยเฉพาะถ้ำพระยานครนั้นมีเพดานถ้ำทะลุเป็นปล่องใหญ่ เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
11 น้ำตกเขาล้าน น้ำตกเขาล้านมีทั้งหมดเจ็ดชั้น ชั้นบนสุดป็นน้ำตกบนหน้าผาสูงกว่า 50 เมตร ไหลลงสู่แอ่งเบื้องล่างซึ่งสามารถลงเล่นน้ำได้ เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 น้ำตกบัวสวรรค์ (อุทยานห่งชาติน้ำตกห้วยยาง) ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนัก ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเที่ยวน้ำตก นอกจากนี้ น้ำตกบัวสวรรค์ เป็นน้ำตกที่มีชั้นน้ำตกที่สวยงามอยู่ 6 ชั้น ท่ามกลางสภาพธรรมชาติโดยรอบที่เขียวชอุ่มดูสวยงาม - ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
13 น้ำตกห้วยยาง เป็นน้ำตก ที่สวยงามมีทั้งหมด 5 ชั้น สภาพบริเวณโดยรอบร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2534 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
14 หาดวนกร ชายหาดมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เรียงรายด้วยทิวสนเป็นแนวไปตามชายหาด มี ลานข่อยเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์(เป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่นและบริเวณรอบเกาะมีแนวปะการัง) สำหรับการดำน้ำดูปะการัง ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง เป็นเทือกเขาสูงติดต่อกัน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200-1000 ฟุต มีน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น และสมัยก่อนบริเวณลำห้วยของน้ำตกสายนี้ที่ยาวไปจนถึงทะเลมีต้นยางขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกห้วยยาง ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 .ธ.ค. 2535 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 76 และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลลำดับที่ 18 สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นป่าโปร่งประกอบด้วยไม้ผลัดใบหลายชนิด ปะปน ได้แก่ ไผ่ป่า ประดู่ มะค่าโมง เสลา ตะแบก ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
17 พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับการออกแบบจาก ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนักและศิลปินแห่งชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ มีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าาฯพระราชทานนามว่า พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 เขาธงชัย เป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก บนเขาธงชัยเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธกิตติสิริชัย” หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ(ได้รับอิทธิพลจากกรีกผ่านอินเดีย) หันพระพักตร์ออกทะเล ชาวบางสะพานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ บนเขายังเป็นที่ตั้งของ ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวเรือ จะเห็นตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาธงชัย ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
19 หาดทางสาย เป็นหาดทรายยาวสีขาวนวล ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าวและทิวสน ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 หาดบ้านกรูด หาดบ้านกรูด สาเหตุที่ชื่อว่า บ้านกรูด เพราะมีต้นมะกรูดขึ้นเป็นจำนวนมาก ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]