ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
81 เขาเก้าแสน (เก้าเส้ง) อยู่ทางทิศใต้ของหาดสมิหลา มีหาดที่สวยงามเรียงรายไปด้วยก้อนหิน มีก้อนหนึ่งตั้งเด่นอยู่เหนือโขดหินชาวบ้านเรียกหินก้อนนี้ว่า หัวนายแรง ภูมิทัศน์ของเขาเก้าเส้ง เป็นเขาหินมีต้นไม้เล็กน้อยก็แตกต่างจากภูเขาริมทะเลอื่นๆ ของสงขลา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย โดยมีก้อนหินใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ที่ปลายสุดเป็นลักษณะสำคัญ ทิวทัศน์จากบริเวณหัวนายแรงนี้มองไปเห็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ลิบๆ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
82 อุโมงค์หมู่บ้านปิยมิตร 5 (เขาน้ำค้าง) เป็นอุโมงค์ลึก 1 กม. สร้างอยู่บนเนินเขาล้อมรอบด้วยป่าทึบผลงานของโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) ในอดีตใช้หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง สามารถจุคนได้ถึง 200 คน ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้อดีต จคม. ซึ่งปัจจุบันแปรเปลี่ยนเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นมัคคุเทศก์ให้กับผู้มาเยือน คลองกวาง นาทวี สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
83 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีสภาพป่าและ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจสวยงาม เช่น น้ำตกจำนวนหลายแห่ง ทั้งยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เป็นฐานที่มั่น ของการสู้รบกับโจรจีนคอมมิวนิสต์ ที่เป็นหลักฐานให้ศึกษาถึงสถานที่และวัตถุทางประวัติศาสตร์ของการสู้รบอันยาวนานได้ คลองกวาง นาทวี สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
84 เกาะยอ เกาะยอ อยู่ในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไม้นานาชนิด และมีโบราณสถานเช่นวัดเขาบ่อ วัดท้ายยอซึ่งวัดนี้มีเจดีย์เก่าแก่อยู่บนเนินเขา เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
85 วัดเขาน้อย วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่ พระอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 2 องค์ ประทับนั่งหันหลังให้กัน เป็นพระที่สร้างด้วยศิลาแลง ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อเขาน้อย และเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
86 เจดีย์เขาตังกวน เจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา สร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช โดยรัชกาลที่ 4 และใน รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
87 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียรชม เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2421 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2437 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารนี้เป็นโบราณสถานและปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
88 วัดเขาบ่อ วัดเขาบ่อมีหินรูปช้างอยู่ในภายในวัด เชื่อว่า เป็นช้างนำโชค หากใครได้ลูบช้างจะมีรับโชคลาภ เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
89 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้ แบ่งออกเป็น 4อาคาร แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ โบราณวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เครื่องประดับ ศาตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้ เช่น กริช มีดชายธง มีดหางไก่ แสดงผ้าทอพื้นเมือง เช่น ผ้าทอพุมเรียง ผ้าทอปัตตานี ห้องแสดงการละเล่นพื้นเมือง เช่น หนังตะลุง โนรา ลิเกป่า ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวใต้ เช่น การแสดงการละเล่นและของเล่นเด็ก เช่นการเล่นซัดราว การเล่นว่าว ลูกข่าง เป็นต้น สถาบันมีห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยวห้องสัมมนา และร้านขายสินค้าพื้นเมือง เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
90 สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์สงขลา เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสวนสัตว์แหล่งที่ 5 ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2532 ในพื้นที่ 878 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในนวันที่ 3 ตุลาคม 2541 สวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าชนิดต่างๆเข้าแสดงให้ประชาชนสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้ชม เช่น สมเสร็จ กระจง อูฐ ลามา ยีราฟ หมี เสือ ลิง ชะนี กวาง ละมั่ง เก้ง นกสวยงาม เช่น นกแก้ว นกมาร์คอว์ นกคราสโซวารี นกฟลามิงโก และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
91 แหลมสมิหลา มีหาดทรายขาวสะอาดทิวสนร่มรื่น รูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา และรูปปั้นหนูแมว รอบบริเวณมีสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อนยามเย็น หน้าหาดมองเห็นเกาะหนู เกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
92 พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ (พะธำมะรง) เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักเดิมของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) บิดาของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานที่เกิดของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
93 กรมหลวงชุมพรฯ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมสนอ่อน จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่าน ตลอดจนให้ผู้ที่เคารพนับถือได้สักการะบูชา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
94 แหลมสนอ่อน อยู่บริเวณแหลมสมิหลา บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณปลายแหลมเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลา บริเวณแหลมสนอ่อนมีประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากแหลมสนอ่อนสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสงขลา และมองเห็นเกาะหนูได้ใกล้และชัดที่สุด รอบ ๆ บริเวณมีที่นั่งพักผ่อนยามเย็นสำหรับประชาชน บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
95 สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงแรกเชื่อมระหว่างชายฝั่งอำเภอแมืองสงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจายกับเกาะยอตอนใต้ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองด้าน1,140 เมตรช่วงที่2เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียวความยาวทั้งสิ้น 1,800เมตรสะพานนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2527 และเสร็จสิ้นในปี 2529 สะพานแห่งนี้ได้ กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางแวะชมควบคู่ไปกับการมาท่อง เที่ยวและรับประทานอาหารที่เกาะยอ เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
96 สวนสาธารณะป๋าเปรม เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่เชิงสะพาน ตินสูลานนท์ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การมาพักผ่อน หรือออกกำลังกายย มีบ้านพธำมะรงค์(จำลอง) เป็นบ้านจำลองเหมือนจริง ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ ฯพณฯ สมัยเยาว์วัยและครอบครัว ถ่ายทอดให้เห็นวิถีชีวิตในอดีตมีเตาเผากระเบื้องโบราณ สื่อให้เห็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านแถวเกาะยอ มีสวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายยามเย็น ทำกิจกรรมต่างๆของครอบครัว เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
97 ศาลหลักเมืองสงขลา อยู่ที่ถนนนางงาม ชาวสงขลาเรียกว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลาตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาอันทำให้บ้านเมืองใน ละแวกใกล้เคียงมีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมจีน บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
98 วัดพะโคะ โบราณสถานสำคัญวัดพระโคะ คือ พระมาลิกเจดีย์ สถาปัตยกรรมภาคใต้แบบลังกาสมัยอยุธยา อันเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุแล้ว พระพุทธไสยาสน์ยาว 18 เมตร สูง 25 เมตร ช่างท้องถิ่นเรียกกันว่า พระโคตมะ (พะโคะ) ประดิษฐานในพระวิหารด้านทิศเหนือของเจดีย์กับโบราณสถาน และยังมีโบราณวัตถุล้ำค่าอีกมากมาย วัดพะโคะเคยเป็นสถานที่กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของเมืองพัทลุง ทั้งบริเวณดังกล่าว เคยพบโบราณวัตถุทางศาสนาพราหมณ์และพุทธฝ่ายมหายาน ศตวรรษที่ 12 - 14 อีกเป็นจำนวนมาก ชุมพล สทิงพระ สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
99 อุทยานนกน้ำคูขุด เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ คือ มี เกาะเล็กเกาะน้อยมากมายและหญ้าทะเลขึ้นเขียวขจีเหมือนกับทุ่งหญ้ากลางทะเลซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ งดงามมาก มีนกอาศัยอยู่บริเวณนี้มากถึง 219 ชนิด บริเวณที่จะชมนก คือเกาะโคบ และท่าหินซึ่งนั่งเรือไปประมาณ 1 ชั่วโมง มีเรือทัวร์พาชมรอบ ๆ บริเวณอุทยานนกน้ำในราคาประมาณ 150 บาท ช่วงเวลาที่เหมาะดูนก คือเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี คูขุด สทิงพระ สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
100 ปาดังเบซาร์ เป็นตลาดชายแดนที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ สินค้าขึ้นชื่อคือ สินค้าประเภทผลไม้ ทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูป ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]